Open navigation

Công văn 3448/CĐBVN-TC ngày 27/05/2024 Báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2025

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3448/CĐBVN-TC 

V/v báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí SDĐB cho các địa phương năm 2025

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ Bảo trì đường bộ “Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.

Căn cứ văn bản số 5106/BGTVT-TC ngày 14/5/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2025 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025 - 2027 (phần chi sự nghiệp), trong khi chờ tiêu chí phân bổ được phê duyệt của cấp thẩm quyền và để xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu có liên quan như sau:

1. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp số liệu về đường bộ địa phương (chỉ bao gồm: đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị) chi tiết, cụ thể cho từng tuyến đường hiện có đến thời điểm 31/12/2023 theo mẫu gửi kèm theo. Trường hợp số liệu tại thời điểm 31/12/2023 thay đổi so với số báo cáo năm 2022, đề nghị cung cấp thêm các tài liệu liên quan (bao gồm cả văn bản đã báo cáo năm 2022) và có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân thay đổi tăng giảm. Địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo của mình.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp số lượng phương tiện đăng ký, đăng kiểm tại các địa phương theo nhóm đối tượng cụ thể đến hết ngày 31/12/2023 (không tính số lượng xe đăng ký, nhưng không đăng kiểm).

Báo cáo được gửi về Cục ĐBVN trước ngày 03/6/2024 (các tệp số liệu gửi về hộp thư: tuannh.drvn@mt.gov.vn để tổng hợp). Các địa phương không có báo cáo số liệu hoặc không cung cấp đủ hồ sơ để thẩm định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với kết quả tính toán của Phương án phân chia, Cục ĐBVN sẽ sử dụng số liệu năm 2022 để xây dựng Phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ về địa phương.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và báo cáo số liệu kịp thời, đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
 - Lưu VT, TC(Tuấn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Mạnh Thắng


 

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN 31/12/2023
(Kèm theo Văn bản số 3448/CĐBVN-TC ngày 27 tháng 5 năm 2024)

TT

Tên đường

Quyết định

Tên đường

Chiều dài

Ghi chú

Số

Ngày

1

2

3

4

5

6

7

1

An Giang

 

 

 

 

 

 

- Đường tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

- Đường tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.