Open navigation

Công văn 2365/TCT-DNNCN ngày 04/06/2024 Xử lý vi phạm về thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2365/TCT-DNNCN

V/v xử lý vi phạm về thuế đối với hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6277/CTHPH-NVDTPC ngày 01/12/2023 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

- Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 2 Điều 2; Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

- Căn cứ khoản 2, khoản 4, khoản 6 Điều 3; khoản 2 Điều 4; các Điều 5, 7, 10, 11 và 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

- Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

- Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 91 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019; khoản 1, Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Căn cứ Điều 142, 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Điều 16, 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

- Căn cứ Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Căn cứ Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Điều 14, Điều 15 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Với thông tin theo Cục Thuế báo cáo, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Thành phố Hải Phòng:

1. Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên và tình hình thực tế quản lý, Cục Thuế TP. Hải Phòng xác định phương pháp nộp thuế, nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế của hộ kinh doanh theo đúng quy định.

2. Đề nghị Cục Thuế TP.Hải Phòng căn cứ vào kết quả xác định nghĩa vụ khai, nộp của cá nhân kinh doanh theo điểm 1 nêu trên, hồ sơ, tài liệu liên quan do cơ quan chức năng (cơ quan cảnh sát điều tra,...) cung cấp (nếu có) và Điều 200 Bộ Luật Hình sự và pháp luật thuế, pháp luật quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để xác định về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CS, Cục TTKT;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.