Open navigation

Công văn 500/TB-TCT ngày 31/05/2024 Phân công triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nợ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/TB-TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ

Ngày 23/05/2024, tại trụ sở Tổng cục Thuế, đồng chí Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì cuộc họp với các vụ, đơn vị về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tham dự họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/đơn vị: QLN, KK, PC, CNTT, VP. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đơn vị, Tổng cục Thuế chỉ đạo như sau:

1. Giao Vụ QLN chủ trì, phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan:

- Khẩn trương tham mưu Tổng cục chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (báo cáo Tổng cục trước 10/06/2024) trong đó tập trung một số nội dung:

+ Quản trị, kiểm soát chặt chẽ dữ liệu nợ thuế, đảm bảo dữ liệu phải được theo dõi đầy đủ trên ứng dụng TMS để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như phục vụ cho việc triển khai tự động hóa các khâu trong công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế.

+ Tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ: xây dựng lộ trình, kế hoạch với thời hạn và chỉ tiêu cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác phối hợp rà soát, đối chiếu nợ để xử lý dứt điểm các khoản nợ sai, nợ ảo; kiểm soát được số nợ ngay từ khâu kê khai, nộp thuế, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh.

+ Thực hiện nghiêm việc nhập các Quyết định cưỡng chế và Thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS). Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tạm hoãn xuất cảnh vào hệ thống để người nộp thuế có thể tra cứu một cách thuận tiện trên website, trên ứng dụng Etax Mobile.

- Tăng cường đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện của các Cục Thuế địa phương trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại các Cục Thuế để đánh giá việc triển khai nhiệm vụ tại đơn vị; Đồng thời nắm bắt những vấn đề còn tồn tại, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời và hướng dẫn, tổ chức xử lý đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành (Triển khai trong tháng 6 và báo cáo Tổng cục kết quả trước 25/06/2024).

- Phối hợp với các Cục Thuế phân tích dữ liệu nợ, những trường hợp nghi ngờ nợ sai, nợ ảo (có dữ liệu nợ và nộp thừa chưa bù trừ, ...) để xác định, tìm ra nguyên nhân dẫn đến nợ sai, nợ ảo điển hình, trên cơ sở phối hợp Cục CNTT xây dựng giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn xử lý thống nhất và xử lý dữ liệu tự động, theo lô (hạn chế điều chỉnh thủ công) giúp nâng cao hiệu quả rà soát, đối chiếu, xử lý nợ (Báo cáo Tổng cục trước 15/07/2024).

- Khẩn trương xây dựng và triển khai đề án tự động hóa các khâu, các bước quy trình nghiệp vụ công tác quản lý nợ (báo cáo Tổng cục trước 15/06/2024).

2. Giao Vụ QLN, Cục CNTT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong công tác quản lý nợ (Vụ QLN chủ trì các nội dung yêu cầu về nghiệp vụ, Cục CNTT chủ trì các yêu cầu kỹ thuật, kết nối, nâng cấp ứng dụng):

- Nghiên cứu xây dựng trang thông tin nợ thuế, bổ sung các cách thức tra cứu thông tin về nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh trên các ứng dụng (Etax, Etax Mobile...), bổ sung các trường thông tin tra cứu (như thông tin số CCCD) để tạo thuận lợi nhất cho NNT khi tra cứu (Vụ QLN hoàn thành yêu cầu nghiệp vụ trước 10/06/2024; Cục CNTT hoàn thành việc nâng cấp trước 30/06/2024).

- Đẩy nhanh việc nâng cấp ứng dụng tự động hóa các bước thực hiện cưỡng chế nợ thuế trên hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) (nâng cấp theo đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội) (Vụ QLN thống nhất yêu cầu nghiệp vụ, Cục CNTT thực hiện nâng cấp hoàn thành trước 15/06/2024).

- Trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xây dựng nội dung, lộ trình, phương án kết nối, truyền nhận thông tin điện tử tự động phục vụ cho việc thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh và giải tỏa biện pháp tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, thông suốt, không có độ trễ, ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước; phân tích, nâng cấp các ứng dụng để người nộp thuế tra cứu việc tạm hoãn xuất cảnh và giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh dễ dàng, thuận lợi (Vụ QLN hoàn thành yêu cầu về nội dung, lộ trình trước 10/06; Cục CNTT hoàn thành việc nâng cấp trước 30/06/2024).

- Phối hợp Cục Thuế DNL làm việc với Ngân hàng nhà nước, các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong việc kết nối, truyền nhận điện tử các Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng để thực hiện (Vụ QLN hoàn thành yêu cầu nghiệp vụ trước 30/06/2024; Cục CNTT hoàn thành việc nâng cấp trước 31/07/2024).

3. Giao Vụ KK chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Phối hợp với Vụ QLN, Cục CNTT để xác định nguyên nhân dẫn đến nợ sai, nợ ảo để đề xuất phương án xử lý tự động trên hệ thống và xây dựng các bước để hướng dẫn cơ quan thuế các cấp xử lý, làm sạch dữ liệu thống nhất, đồng bộ.

- Chỉ đạo các Cục Thuế chủ động rà soát dữ liệu để nhập, đối chiếu, hạch toán đầy đủ nghĩa vụ của người nộp thuế, đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác; phối hợp với bộ phận quản lý nợ thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu từ gốc, đảm bảo không phát sinh nợ sai, nợ ảo.

4. Giao Vụ TTHT chủ trì, phối hợp Vụ QLN, Cục CNTT và các đơn vị liên quan:

Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người nộp thuế các chính sách pháp luật về thuế, các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân, doanh nghiệp các quy định về đối tượng, trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh; cách tra cứu thông tin tình hình nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh cũng như cách thức phản hồi, xử lý trong trường hợp phát hiện dữ liệu nợ thuế chưa chính xác để người nộp thuế hiểu và thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật (thực hiện trong tháng 6/2024).

5. Giao Vụ PC chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật liên quan về đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, từ đó tham mưu, đề xuất Tổng cục báo cáo, trình cấp thẩm quyền các nội dung cần đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo thực hiện hiệu quả (Báo cáo Tổng cục trước 15/06/2024).

6. Giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và chủ động có các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn. Theo dõi sát tiến độ thu nợ, kiểm soát nợ ngay từ khâu kê khai để tập trung đôn đốc NNT thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh theo quy định, hạn chế phát sinh nợ mới. Quản trị, kiểm soát chặt chẽ dữ liệu nợ thuế, đảm bảo dữ liệu phải được theo dõi đầy đủ trên ứng dụng TMS.

- Xây dựng kế hoạch rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ với lộ trình, thời hạn và chỉ tiêu cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác phối hợp rà soát, đối chiếu nợ để xử lý dứt điểm các khoản nợ sai, nợ ảo. Báo cáo Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý nợ) về kế hoạch, tiến độ, thời hạn triển khai cụ thể (Vụ Quản lý nợ theo dõi, đôn đốc tổng hợp hàng tháng).

- Thực hiện phân loại, xác định các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ quyết liệt, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

- Cục Thuế các địa phương chủ động báo cáo, tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ, triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan tới các dự án đất đai, các khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất và nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và các Cục Thuế tỉnh, thành phố biết và khẩn trương thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế (để thực hiện);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.