Open navigation

Công văn 1706/TCT-CS ngày 25/04/2016 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần GBS
(Địa chỉ: T
ng 5, Số 14 Pháo Đài Láng - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời công văn số 17/16/CV-GBS ngày 01/03/2016 về việc hướng dẫn áp dụng chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

- Tại Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.27. Các Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.”

- Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2.31. Các Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các Khoản chi sau:

…”

Ngày 09/3/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 724/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Đề nghị Công ty Cổ phần GBS căn cứ hướng dẫn nêu trên, hướng dẫn tại công văn số 724/TCT-CS và thực tế phát sinh tại doanh nghiệp để thực hiện theo quy định.

2. Về việc kiến nghị giải quyết quyết định kiểm tra thuế

Ngày 18/2/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 613/TCT-CS ngày 18/2/2016 gửi Công ty Cổ phần GBS về chính sách thuế TNDN, trong đó hướng dẫn trường hợp Công ty Cổ phần GBS cho rằng Quyết định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần GBS được biết và thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCTr Cao Anh
 Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.