Open navigation

Công văn 4367/LĐTBXH-BTXH ngày 17/10/2023 Báo cáo kết quả cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4367/LĐTBXH-BTXH

V/v báo cáo kết quả cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023 

 Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025. Ngày 7/7/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 267/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam năm 2023 chỉ đạo tiếp tục có giải pháp bảo đảm bao phủ BHYT cho 5% người cao tuổi chưa có thẻ BHYT.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu bao phủ thẻ BHYT đối với người cao tuổi, ngày 11/10/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4059/LĐTBXH-BTXH về việc có giải pháp tăng cường cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng báo cáo, đánh giá kết quả chính sách bao phủ BHYT đối với người cao tuổi về kết quả đạt được, tồn tại khó khăn và kiến nghị, đề xuất gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo trợ xã hội, số 67a Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.7478.661 hoặc 0973.280.515, đồng chí Lợi) trước ngày 20/10/2023 để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vấn đề trên với đồng chí Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- VPCP (để phối hợp);
- TW Hội NCTVN (để phối hợp);
 - Lưu: VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Hồi

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.