Open navigation

Công văn 636/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  636 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016Kính gửi: Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam

(Địa chỉ: đường 3B, KCN Amata, Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời công văn số  01 / 2016  ngày 07/01/2015 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam đề nghị hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 35 và Khoản 4 Điều 36 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

  1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

    Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

  2. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

Trường hợp năm 2006 Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu và phạm vi kinh doanh là cung cấp dịch vụ, trong năm 2007 Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tư số 472043000199 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp chuẩn y việc chuyển trụ sở từ thành phố Hồ Chí Minh về Khu công nghiệp Amata, đăng ký lại doanh nghiệp, bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất và tăng vốn đầu tư.

Căn cứ các quy định và tình hình thực tế Công ty như nêu trên thì thu nhập từ hoạt động cung cấp các dịch vụ thiết kế, lắp đặt, bảo trì ổ bi và các chi tiết hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; thu nhập từ hoạt động sản xuất ổ bi tròn, ổ bi đũa và các linh kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, PC - BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.