Open navigation

Công văn 1087/TCT-DNL Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1087 / TCT - DNL

V/v: chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 93 / CT - TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến vướng mắc của Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Chế biến khí Vũng Tàu về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho người lao động tại doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

    nghiệp.


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”


Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC nêu trên hướng dẫn:


“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


….


2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:


a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.


Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón

người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”


Tại Khoản 13 Điều 2 Thông tư số 45 / 2013 / TT - BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“Sửa chữa tài sản cố định là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.”


Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 45 / 2013 / TT - BTC nêu trên hướng dẫn:


“Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá tài sản cố định mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.”


Căn cứ các quy định nêu trên, từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015, trường hợp Công ty Chế biến khí Vũng Tàu có tài sản cố định là khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại Công ty thì chi phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiệnNơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu;

  • Vụ: CST, PC (BTC);

  • Vụ: CS, PC, KK (TCT);

  • Lưu: VT, DNL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đăng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.