Open navigation

Quyết định 1541/QĐ-UBND Ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo NĐ 11/2016/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1541 / QĐ - UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ỦY QUYỀN XEM XÉT CHẤP THUẬN VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ  11 / 2016 / NĐ - CP  NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số  11 / 2016 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số  7060 / TTr - SLĐTBXH - VL  ngày 30 tháng 3 năm 2016 và ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số  1782 / STP - VB  ngày 24 tháng 3 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định số  11 / 2016 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:


 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc; xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam (theo quy định tại Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Nghị định số  11 / 2016 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ).


 2. Ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tiếp nhận, xem xét chấp thuận cho từng người sử dụng lao động việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc; xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao (theo quy định tại Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Nghị định số  11 / 2016 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ).

 3. Khi thực hiện việc ủy quyền theo Quyết định này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố sử dụng con dấu của đơn vị mình.


Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện việc ủy quyền này.


Điều 2. Thời hạn ủy quyền theo Quyết định này là 05 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số  13 / QĐ - UBND  ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định số  102 / 2013 / NĐ - CP  ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ.


Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 4;

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • Cục Việc làm - Bộ LĐTBXH;

 • Thường trực Thành ủy;

 • TTUB: CT, các PCT;

 • UBND các quận, huyện;

 • VPUB: Các PVP;

 • Các phòng NCTH, TTCB;

 • Lưu VT (VX-TC)

CHỦ TỊCHNguyễn Thành Phong

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.