Open navigation

Công văn 14750/CT-HTr Giải đáp CST về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và xử lý hóa đơn đã lập sai


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  14750 / CT - HTr 

V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Vinlinks

(Đ/c: Tầng 5, tòa nhà 3D, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

MST: 0101332724)


Trả lời công văn số  488 / 2015 / CV - Vinlinks  ngày 21/08/2015 của Công ty cổ phần Vinlinks (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC)  quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập;

Căn cứ Công văn số  620 / TCT - CS  ngày 19/02/2016 của Tổng cục Thuế về sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập.

Căn cứ các quy định trên và để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Vinlinks đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, chấp thuận những hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng 7 năm 2015 mang tên Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất theo các hợp đồng đã ký kết đang thực hiện dở dang hoặc do quá trình chuyển đổi các thông tin chưa hoàn tất, Công ty cổ phần Vinlinks được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp sau tháng  7 / 2015 , Công ty cổ phần Vinlinks vẫn tiếp tục nhận được các hóa đơn GTGT đầu vào mang tên Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất thì đề nghị Công ty và người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót theo quy định tại Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Vinlinks được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • KT 4; Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.