Open navigation

Công văn 4295/BHXH-CĐBHXH Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  4295 / BHXH - CĐBHXH 

V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Ngày 11/11/2014 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số  3534 / BHXH - CĐBHXH  về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới. Trong đó, quy định việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam in thống nhất trên toàn quốc thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.


Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa chuyển kịp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD mới cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; nên các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD cũ cho đến khi nhận được mẫu C65-HD mới.


Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh rất mong các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông cảm cũng như phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan khi có mẫu C65-HD mới.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Giám đốc (để báo cáo);

  • Các đơn vị SDLĐ trên địa bàn TP.HCM;

  • BHXH các quận, huyện;

  • Các phòng nghiệp vụ BHXH;

  • Website BHXH TP.HCM;

  • Lưu: VT, CĐ BHXH (2b)

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Đăng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.