Open navigation

Công văn 4961/KH-BHXH Thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  4961 / KH - BHXH 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014


KẾ HOẠCH


THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN VÀ CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT


Căn cứ Nghị quyết số  19 / NQ - CP  ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;


Căn cứ Chỉ thị số  24 / CT - TTg  ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan;


Căn cứ Công văn số  9297 / VPCP - KTTH  ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc ban hành văn bản về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;


Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau:


 1. Mục đích


  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giao dịch và hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.


 2. Nội dung


  1. Rà soát các thủ tục hành chính để đề xuất với cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Mục tiêu đến cuối năm 2014 cắt giảm 50% số giờ (còn 108 giờ) so với hiện nay trong việc giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội về khai báo tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đến cuối năm 2015 còn 49,5 giờ, tương đương mức trung bình các nước ASEAN- 06.


  2. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật; Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp.


  3. Xây dựng dự thảo Quyết định về giao dịch điện tử đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để thực hiện

   từ tháng 01/4/2015 đối với doanh nghiệp, từ 01/10/2015 đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.


  4. Ban hành quy trình, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN khi được Thủ tướng Chính phủ giao.


  5. Tổ chức tuyên truyền và triển khai giao dịch điện tử đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT giữa các doanh nghiệp và tổ chức, đơn vị với ngành BHXH Việt Nam.


 3. Phân công nhiệm vụ


 1. Ban Pháp chế


  1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (hoàn thành trước ngày 15/12/2014).


  2. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chỉ đạo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.


  3. Tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

 2. Ban Thu

  1. Rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu để đề nghị cắt giảm thủ tục không cần thiết trình Tổng Giám đốc xem xét (hoàn thành trước ngày 20/12/2014).


  2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định ban hành quy trình, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (hoàn thành trước ngày 15/12/2014).


  3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, tập huấn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

 3. Ban Sổ-Thẻ

  1. Rà soát các thủ tục hành chính lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT để trình Tổng Giám đốc xem xét ra quyết định cắt giảm các thủ tục không cần thiết (hoàn thành trước 20/12/2014).


  2. Chủ động phối hợp với Ban Thu xây dựng quy trình, thủ tục về giao dịch điện tử trình Tổng Giám đốc xem xét.

 4. Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện:


  1. Rà soát các thủ tục hành chính để trình Tổng Giám đốc xem xét ra quyết định cắt giảm các thủ tục không cần thiết (hoàn thành trước 20/12/2014).


  2. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chỉ đạo việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao.

 5. Ban Tài chính - Kế toán

  1. Rà soát các thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính - kế toán để trình Tổng Giám đốc xem xét ra quyết định cắt giảm các thủ tục không cần thiết (hoàn thành trước 20/12/2014).


  2. Nghiên cứu xây dựng, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo quy định.

 6. Trung tâm Công nghệ thông tin


  1. Thực hiện triển khai hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, máy trạm, phần mềm đáp ứng giao dịch điện tử (hoàn thành trước ngày 01/4/2015).


  2. Phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ xây dựng quy trình, thủ tục giao dịch điện tử.


  3. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong giao dịch điện tử cho BHXH các tỉnh, thành phố.

 7. Ban Tuyên truyền


  1. Tổ chức tuyên truyền, thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên trang thông tin điện tử của Ngành.


  2. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định về thủ tục thực hiện giao dịch điện tử trên trang thông tin điện tử của địa phương.

 8. Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội


  Thực hiện chuyển tải, phản ánh thường xuyên, kịp thời về việc thực hiện giao dịch điện tử của Ngành trên báo, tạp chí và các ấn phẩm của đơn vị.


 9. Các đơn vị nghiệp vụ khác


  Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa các thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

 10. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


 1. Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch BHXH điện tử.


 2. Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử theo đúng kế hoạch và nhiệm vụ được giao trên địa bàn./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • Bộ Y tế;

 • Bộ Tư pháp;

 • Bộ Thông tin và Truyền thông;

 • Tổng Giám đốc (để báo cáo);

 • Các Phó TGĐ;

 • BHXH các tỉnh, thành phố;

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, PC (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCĐỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.