Open navigation

Công văn 5355/BHXH-BT ngày 27/12/2014 Đóng bảo hiểm y tế đối với lao động hợp đồng làm việc tại Công an tỉnh

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5355/BHXH-BT

V/v đóng BHYT đối với lao động hợp đồng làm việc tại Công an tỉnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng;
 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông.

Trả lời Công văn số 10379/BHXH-P4 ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Công an nhân dân về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho lao động hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Đắk Nông, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH; Khoản 1, Điều 12 Luật BHYT; Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì lao động hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Nông thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Do vậy, BHXH Việt Nam giao BHXH thành phố Đà Nẵng, BHXH tỉnh Đắk Nông kiểm tra hồ sơ đối với những lao động hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Nông để thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định. Trường hợp, đối tượng này đã đóng BHXH, BHTN và cấp sổ BHXH tại BHXH Công an nhân dân thì Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Nông phải xuất trình hồ sơ đóng BHXH, BHTN của những đối tượng này để làm căn cứ thu và cấp thẻ BHYT.

Yêu cầu BHXH thành phố Đà Nẵng, BHXH tỉnh Đắk Nông căn cứ nội dung trên tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- BHXH Công an nhân dân;
 - Lưu: VT, BT (03 bản).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
 Trần Đình Liệu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.