Open navigation

Quyết định 162/QĐ-BXD ngày 06/02/2015 Bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Viện Khoa học công nghệ xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 162/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học công nghệ xây dựng;

Xét đề nghị của Viện Khoa học công nghệ xây dựng tại văn bản số 1517/VKH-KHKT ngày 19/11/2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng các ngành nghề kinh doanh dưới đây:

1. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra vật liệu xây dựng;

2. Tư vấn đo đạc đánh giá ảnh hưởng của chấn động đến chất lượng công trình xây dựng.

3. Tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

4. Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra các bước thiết kế xây dựng; tư vấn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ phục vụ xây dựng công trình; kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

6. Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình xây dựng, công trình trùng tu di tích.

7. Tư vấn lập quy hoạch hệ thống di tích, quy hoạch tổng thể di tích; tư vấn lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích.

Điều 2. Viện Khoa học công nghệ xây dựng có trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về đăng ký ngành nghề kinh doanh.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quang Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.