Open navigation

Công văn 623/TCT-CS Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 623 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50631 / CT - TTr4 ngày 02/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc xử lý qua thanh tra Thuế. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 154 / 2011 / TT - BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:


  “1. Doanh nghiệp được giảm thuế quy định tại Điều 1, Thông tư này là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.”


 • Tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 154 / 2011 / TT - BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:


  “2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ giảm thuế theo quy định tại Điều 1, Thông tư này lớn hơn so với số thuế đơn vị tự kê khai (kể cả trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này nhưng chưa kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm) thì doanh nghiệp được hưởng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm. Tùy theo mức độ vi phạm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”


 • Tại tiết e, khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về việc ấn định thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp:


“e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;”


Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên và thực tế việc thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế của Công ty CP Hóa chất Thiên Hà (từ ngày 16/4/2013 là Công ty Thien Ha Corp JSC) để xác định ưu đãi thuế của Công ty cho phù hợp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Các Vụ: PC, TTr (TCT);

 • Ban Cải cách (TCT);

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.