Open navigation

Công văn 4186/BHXH-NVGĐ1 ngày 25/12/2014 Hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí điều trị viêm gan C

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4186/BHXH-NVGĐ1

V/v: hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí điều trị viêm gan C.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Ngày 27/102014, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã có công văn số 3314/BHXH-NVGĐ1 thông báo việc thực hiện thanh toán chi phí điều trị Viêm gan siêu vi C theo Quyết định số 4817/QĐ-BYT của Bộ Y tế từ ngày 28/11/2013

Để triển khai thực hiện và quản lý chặt chẽ việc điều trị Viên gan siêu vi C cho người bệnh có thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thống nhất thực hiện từ ngày 01/1/2015 như sau:

1. Căn cứ vào Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh chi thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I đủ điều kiện thực hiện chẩn đoán và điều trị viêm gan siêu vi C (cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục dịch vụ kỹ thuật, nhân lực và danh mục thuốc).

- Thuốc Interferon (alpha) được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí điều trị theo mức quyền lợi hưởng tùy đối tượng.

- Thuốc Peginterferon (alpha - 2a hoặc 2b) được quỹ BHYT thanh toán 30% chi phí điều trị theo mức quyền lợi hưởng tùy đối tượng.

2. Thanh toán thuốc điều trị Viêm gan siêu vi C phải theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các hướng dẫn.

3. Hồ sơ chứng từ lập bệnh án ngoại trú để theo dõi bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và có chỉ định điều trị Viêm gan siêu vi C theo mẫu của Bộ Y tế ban hành (đính kèm mẫu). Hồ sơ bệnh án thể hiện và lưu các xét nghiệm chẩn đoán xác định và theo dõi đánh giá quá trình điều trị của bệnh nhân theo hướng dẫn tại phụ lục 2 và Mục III của Quyết định 4817/QĐ-BYT.

- Mẫu xét nghiệm điều trị Viêm gan siêu vi C BHYT (theo mẫu đính kèm).

- Mẫu cam kết điều trị Viêm gan siêu vi C (theo mẫu đính kèm).

4. Quản lý việc cấp thuốc điều trị: Bệnh viện cần có quy định quản lý việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân tùy theo điều kiện của từng bệnh viện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế Tp.HCM (để p/h);
 - Lưu: VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Lưu Thị Thanh Huyền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.