Open navigation

Công văn 4163/VPCP-KTTH ngày 31/05/2016 Tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4163/VPCP-KTTH

V/v tiến độ thực hiện các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3920/BKHĐT-TCTK ngày 23 tháng 5 năm 2016 về việc báo cáo tiến độ thực hiện các Nghị định triển khai Luật Thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định triển khai thi hành Luật Thống kê (sửa đổi) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Quyết định s 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh Mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bn của Chính phủ, Th tướng Chính phủ quy định chi Tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 846/TTg-PL ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành văn bản quy định chi Tiết thi hành luật, pháp lệnh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc chậm trình Chính phủ ban hành các Nghị định triển khai thi hành Luật Thống kê (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng các văn bản hướng dẫn luật của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3), DH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Mai Tiến Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.