Open navigation

Công văn 1207/TB-BHXH Thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình tháng 4-2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỔ CHÍ MINH

------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số : 1207/TB-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015


THÔNG BÁO

Việc thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình tháng  04 / 2015 


Theo quy định của Chính phủ, thời gian nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2015 sẽ được nghỉ từ ngày 28/ 04 / 2015  đến hết ngày 03/5/2015. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình trong tháng  04 / 2015 , như sau:

  • Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên đóng tiền BHYT cho Đại lý thu từ ngày 25/ 04 / 2015  đến hết ngày 05/05/2015.

  • Đối với Đại lý thu BHYT: nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ người tham gia về Bảo hiểm xã hội quận, huyện chậm nhất ngày 08/05/2015.

  • Thẻ BHYT của người tham gia có giá trị sử dụng từ ngày 01/06/2015.

Sau thời điểm này việc thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình vẫn thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số  1185 / BHXH - THU  ngày 15/ 04 / 2015  của Bảo hiểm xã hội Thành phố.


Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện phổ biến đến các Đại lý thu BHYT để tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.


Trân trọng./.


Nơi nhận:

  • Ban Giám đốc (báo cáo);

  • Các phòng chức năng;

  • BHXH Q/H;

  • Trang web BHXH TP;

  • Lưu VT, THU(S.2b)

GIÁM ĐỐC


Cao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.