Open navigation

Quyết định 4313/QĐ-BCT Bổ sung mặt hàng sản xuất từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4313 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ  6226 / QĐ - BCT  NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013 VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ MẶT HÀNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA NHẬP KHẨU VÀO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI TỈNH KIÊN GIANG DƯỚI HÌNH THỨC MUA, BÁN, TRAO ĐỔI CƯ DÂN BIÊN GIỚI


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số  42 / 2012 / TT - BCT  ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới;


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại công văn số  104 / UBND - KTTH  ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số  6226 / QĐ - BCT  ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới với Vương quốc Campuchia;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số  6226 / QĐ - BCT  ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng được sản xuất từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới.


Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới các mặt hàng tại Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định  6226 / QĐ - BCT  ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và có báo cáo đánh giá định kỳ hàng tháng cũng như báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2015 cho đến khi có văn bản thay thế Quyết định này./.


Nơi nhận:

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ, ngành: NG, QP, TC, CA, YT, NN&PTNT, GTVT, VHTT&DL, NHNN;

  • UBND, SCT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;

  • Các Vụ, Cục: KV1, KH, PC, XNK;

  • Website Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Cẩm Tú

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.