Open navigation

Công văn 3638/BYT-BH ngày 29/05/2015 Đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3638/BYT-BH

V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trong thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phn ánh từ ngưi dân, một s địa phương, các cơ quan truyền thông về những phức tạp trong th tục kê khai, xác nhận tính xác thực của thông tin về thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) gây phiền hà đối với người tham gia BHYT. Nhm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện BHYT cho nhóm đối tượng nêu trên, góp phn thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Sửa đổi, bổ sung công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 của Bo him xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT và tuân th đúng các quy định của pháp luật về BHYT. Việc hướng dn cần đảm bo sự thống nhất trong trin khai, tránh làm phát sinh những th tục phiền hà, ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT. Theo đó, trong giai đoạn hiện nay, không bắt buộc người tham gia BHYT theo hộ gia đình phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ đ chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên hộ gia đình (như photocopy thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; không phải xuất trình giy tạm vng, giy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giải thích quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình để người tham gia BHYT hiểu về lợi ích và quy định của pháp luật về BHYT. Bảo him xã hội các địa phương và các đại lý thu BHYT cần chủ động tiếp cận cộng đồng, hộ gia đình để thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn tham gia BHYT. Tổ chức tập huấn cho Ủy ban nhân dân cấp xã về nhiệm vụ lập danh sách và mạng lưới đại lý thu BHYT về quy trình cấp th BHYT hộ gia đình.

3. Nghiên cứu mở rộng các hình thức tổ chức đại lý thu BHYT theo hướng cá nhân, cơ quan nào dễ tiếp cận với người dân nhất đều có th làm đại lý thu BHYT (ví dụ: Trạm y tế xã/phường, phòng khám bác s gia đình, bưu điện).

4. Triển khai kịp thời quy định về hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã đ thực hiện lập danh sách tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

5. Tổ chức thu đóng, cấp phát thẻ BHYT theo đúng quy định của pháp luật về giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với số tin đóng BHYT. Tuy nhiên, nên t chức thu đóng BHYT hộ gia đình theo định kỳ phù hợp đ tạo điều kiện cho các gia đình còn khó khăn v kinh tế có thể tham gia BHYT.

 

Nơi nhận:
Như trên;
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đ báo cáo);
Văn phòng Chính phủ;
Thứ trưng Phạm Lê Tuấn (để biết);
Bộ Tài chính;
Lưu: VT, BH.

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.