Open navigation

Quyết định 5295/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025


BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  5295 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THÉP GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Quyết định số  694 / QĐ - BCT  ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025;


Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát tại văn bản số  20 / 2015 / CV - THP  ngày 20 tháng 01 năm 2015 và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại văn bản số  47 / UBND - VP  ngày 13 tháng 01 năm 2015;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bổ sung Dự án “Mở rộng nâng công suất sản xuất thép xây dựng chất lượng cao công suất 600.000  tấn / năm  thuộc Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn 1” của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025.


Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số  694 / QĐ - BCT  ngày 31 tháng 01 năm 2013, các nội dung khác của Quyết định số  694 / QĐ - BCT  ngày 31 tháng 01 năm 2013 giữ nguyên, không thay đổi.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • UBND tỉnh Hải Dương;

  • Website Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, KH, PC, CNNg.


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH THÉP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số  5295 / QĐ - BCT  ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)Tên nhà máy


Chủ đầu tư


Địa điểm xây dựng


Giai đoạn thực hiện đến

Công suất thiết kế, 1000  tấn / năm 


Gang, sắt xốp


Phôi vuông


Phôi dẹt


Thép dài

Thép dẹt cán nóng


Thép dẹt cán nguội

Dự án mở rộng nâng công suất sản xuất thép Khu liên hợp gang thép Hòa Phát GĐI

Công ty CP Thép Hòa Phát

Hải Dương

2015

2020
600Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.