Open navigation

Công văn 3065/TCT-QLN ngày 29/07/2015 Hồ sơ miễn tiền chậm nộp tiền thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/TCT-QLN 

V/v hồ sơ miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1851/CT-QLN ngày 14/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông vướng mắc về hồ sơ miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b.1, Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b.1) Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải có:

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính;

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh của một trong các cơ quan, tổ chức sau: công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)

Trường hợp Công ty TNHH Đại Việt mua bảo hiểm của Công ty cổ phần Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), khi Công ty xảy ra hỏa hoạn, Công ty cổ phần Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp thuê Công ty TNHH UNITED ASIA (là đơn vị có chức năng định giá chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng) đánh giá mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản thì biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Công ty TNHH UNITED ASIA là tài liệu hợp lệ trong hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp theo quy định nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông căn cứ vào hồ sơ cụ thể của Công ty TNHH Đại Việt để xem xét, xử lý miễn tiền chậm nộp cho Công ty theo đúng thẩm quyền quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.