Open navigation

Công văn 4588/UBND-VX Thực hiện các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng giao dịch điện tử


ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số:  4588 / UBND - VX
Về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;

Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc TP;

Ủy ban nhân dân các quận, huyện.


Thực hiện Quyết định số  08 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số  528 / QĐ -  BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;


Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung sau:


 1. Bảo hiểm xã hội Thành phố:


  • Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.

  • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Quyết định số  528 / QĐ - BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tập trung tổ chức đào tạo, tập huấn về giao địch điện tử đến từng cán bộ chuyên quản lý thu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.


  • Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:


 2. + Hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử về đăng ký qua cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đăng ký qua tổ chức I-VAN (đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử; đăng ký thay đổi, bổ sung tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử; ngừng giao dịch điện tử); quy trình giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.


  + Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy trình giao dịch điện tử, góp phần giảm chỉ phí cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu tạo môi trường thực hiện thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội thông thoáng, công khai, minh bạch.


  + Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trên địa bàn Thành phố (Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, các cơ quan báo chí) và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi kế hoạch triển khai giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.


  + Phấn đấu đến hết năm 2015, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 90% số đơn vị giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội và số giờ giao dịch của doanh nghiệp đối với hệ thống bảo hiểm xã hội giảm còn 49,5 giờ.


  • Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần giảm thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, hiện đại hóa quản lỷ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.


 3. Sở Thông tin và Truyền thông:


  Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về tiến độ và việc thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử.


 4. Liên đoàn Lao động Thành phố:


  • Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.


  • Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc áp dụng hình thức giao dịch điện tử tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.


 5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:


  • Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố để chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai tốt việc thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử theo kế hoạch, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Thành phố.


  • Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương phổi hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hộỉ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm xã hội; thẻ bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử. Qua đó, góp phần giảm phiền hà và giảm chi phí hành chính cho người dân và doanh nghiệp.


  • Phối hợp với các Sở - ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có biện pháp nhắc nhở đối với các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

 6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố:


 • Tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt cơ sở vật chất nhằm tổ chức triển khai việc thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử,


 • Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về chủ trương triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Thành phố; đồng thời tuyên truyền rộng rãi quyền lợi, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động.


 • Chấp hành nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.


 • Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để b/c);

 • Thường trực Thành ủy (để b/c);

 • Thuờng trực HĐND TP (để biết);

 • TTUB: CT, các PCT;

 • Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;

 • Các cơ quan Báo, Đài;

 • VPUB: CPVP;

 • Phòng VX, CCHC;

 • Lưu: VT(VX-TC).

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH


Hứa Ngọc Thuận

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.