Open navigation

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ  28 / 2015 / NĐ - CP  NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số  106 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây được viết tắt là Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ).

Chương II

THAM GIA VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 3. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

 1. Người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực.

 2. Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp

  đồng lao động có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp theo quy định của pháp luật lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động nêu trên. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp nêu trên nộp cùng với hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

 3. Trường hợp trước ngày 01/01/2015 người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng với người lao động và đang thực hiện hợp đồng lao động này, tính đến ngày 01/01/2015 thời hạn hợp đồng lao động nêu trên còn ít nhất 03 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kể từ ngày 01/01/2015 trở đi.

Điều 4. Đóng bảo hiểm thất nghiệp

 1. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015 trở đi.

 2. Trình tự, thủ tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chương III

HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Điều 5. Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

 1. Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).

 2. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

 3. Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động.

 4. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Điều 6. Từ chối nhận việc làm theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà người lao động đã ghi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

 2. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

 3. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.

Chương IV

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Điều 7. Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm gửi lại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động vào ngày trả kết quả theo phiếu hẹn trả kết quả.

Điều 8. Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

 1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như

  sau:

  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng


  Mức lương bình quân của 06 tháng

  = liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp

  trước khi thất nghiệp


  x 60%

  1. Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

   Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với trường tiểu học E với mức lương như sau: từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/8/2014 là 2.000.000  đồng / tháng , từ ngày 01/0 9 / 2014  đến 31/8/2015 là 4.000.000  đồng / tháng . Tuy nhiên, từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/6/2015, bà A nghỉ hưởng chế độ thai sản. Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà A đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/ 7 / 2015  trường tiểu học E ban hành quyết định nghỉ việc cho bà A, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà A là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 7, 8, 9, 10, 11,  12 / 2014) . Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà A là (2.000.000 đồng x 2 tháng + 4.000.000 đồng x 4  tháng) / 6  x 60% =

   2.000.000  đồng / tháng .

   Ví dụ 2: Ông Đào Văn B có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 38 tháng (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 28/0 2 / 2015) , mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng  9 / 2014  đến tháng  2 / 2015)  là 8.000.000  đồng / tháng , ông B được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng (thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông B tính từ ngày 05/4/2015 đến ngày 04/ 7 / 2015 ). Ngày 02/5/2015, ông B giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp X (mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 7.000.000

    đồng / tháng ) và thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Ông B bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 02/5/2015 và được bảo lưu 26 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do ốm đau cần phải điều trị dài ngày nên ngày 28/ 7 / 2015  ông B thỏa thuận với doanh nghiệp X để chấm dứt hợp đồng lao động và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai. Sáu tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính mức trợ cấp thất nghiệp của ông B là các tháng sau: tháng  12 / 2014  và tháng 01, 02, 5, 6,  7 / 2015 . Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông B là (8.000.000 đồng x 3 tháng + 7.000.000 đồng x 3  tháng) / 6  x 60% = 4.500.000  đồng / tháng .

  2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

 2. Ví dụ 3: Ngày 01/01/2015, ông Trịnh Xuân C giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp F với mức lương là 70.000.000  đồng / tháng . Doanh nghiệp F hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.100.000  đồng / tháng . Do đó, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông C là: 20 lần x 3.100.000 đồng = 62.000.000  đồng / tháng .

  Ngày 28/9/2015, ông C thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp F và chuyển sang giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với doanh nghiệp G (từ ngày 01/10/2015 đến 31/1 2 / 2015)  với mức lương là 80.000.000  đồng / tháng . Doanh nghiệp G có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.150.000  đồng / tháng  nhưng ông C không làm việc tại trụ sở chính mà làm việc tại chi nhánh, chi nhánh này hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.400.000  đồng / tháng . Do đó, ông C tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp tại tổ chức bảo hiểm xã hội nơi chi nhánh hoạt động với mức lương là: 20 lần x 2.400.000 đồng = 48.000.000  đồng / tháng .

  Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp G, ông C nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, 60% mức tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi ông C chấm dứt hợp đồng lao động là: (62.000.000 đồng x 3 tháng + 48.000.000 đồng x 3  tháng) / 6  x 60% = 33.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông C tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm ông chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông C là 12.000.000  đồng / tháng  (2.400.000 đồng x 5 lần = 12.000.000  đồng / tháng ).

 3. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  được hướng dẫn thực hiện như sau:

  Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.

  Ví dụ 4: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D tính từ ngày 11/3/2015 đến ngày 10/6/2015. Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau:

  Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 11/3/2015 đến hết ngày 10/4/2015; Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 11/4/2015 đến hết ngày 10/5/2015; Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 11/5/2015 đến hết ngày 10/6/2015.

 4. Trình tự, thủ tục, hình thức chi trả trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 9. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

 1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như

  sau:

  Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu


  =

  Tổng thời gian đóng

  bảo hiểm thất nghiệp -


  Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

 2. Các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, bao gồm:

  1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP .

   Sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện trả hồ sơ cho người lao động. Trường hợp sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả mà người lao động không đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của 03 tháng nêu trên, trung tâm dịch vụ việc làm chuyển sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý.

   Ví dụ 5: Ông Trần Văn Đ có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Ngày trả kết quả ghi trong phiếu hẹn trả kết quả của ông Đ là ngày 16/3/2015. Tuy nhiên đến hết ngày 18/3/2015 (tức là sau 02 ngày làm việc) ông Đ không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Do vậy, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ông Đ không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Đ. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông Đ được bảo lưu là 36 tháng.

  2. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP .

   Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   Ví dụ 6: Ông Trần Văn S có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông S tính từ ngày 20/02/2015 đến ngày 19/5/2015. Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2015 (tức là sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp) ông S vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà ông S được bảo lưu là 12 tháng (tương ứng với 01 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ông S không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp).

   Ví dụ 7: Bà Lê Thị T có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà T tính từ ngày 06/ 7 / 2015  đến ngày 05/10/2015. Tuy nhiên, đến hết ngày 05/01/2016 (tức là sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp) bà T vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai và thứ ba. Như vậy, bà T đã nhận

   trợ cấp thất nghiệp 01 tháng (tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bà T không còn để bảo lưu.

   Ví dụ 8: Bà Bùi Xuân H có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 29 tháng, bà được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà tính từ ngày 09/3/2015 đến ngày 08/6/2015. Bà H đã nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên và bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba bà đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định nên bà được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ ba. Tuy nhiên, đến hết ngày 08/9/2015 (tức là sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp), bà H vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba. Như vậy, bà H đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 01 tháng (tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) và bị tạm dừng 01 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp (tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu của bà H là 05 tháng.

  3. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP .

   Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   Ví dụ 9: Ngày 24/3/2015, ông Trần Quang P chấm dứt hợp đồng lao động. Ông P có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 47 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng (tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp). Do đó, thời gian ông P được bảo lưu là 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

   Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông P giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với doanh nghiệp F (từ ngày 05/9/2015 đến ngày 04/1 2 / 2015)  và tiếp tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp F, ông P nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai. Như vậy, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông P là 14 tháng. Nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông P được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng.

   Ví dụ 10: Ông Đỗ Văn G có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 35 tháng, ông được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng và không được bảo lưu tháng lẻ có đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP .

  4. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP .

 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Ví dụ 11: Ông Nguyễn Văn V có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 38 tháng, ông được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng và được bảo lưu 02 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông V tính từ ngày 02/3/2015 đến ngày 01/6/2015 (tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 02/3/2015 đến ngày 01/4/2015; tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 02/4/2015 đến ngày 01/5/2015; tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày

  02/5/2015 đến ngày 01/6/2015). Tuy nhiên, ngày 25/4/2015 ông V thực hiện nghĩa vụ quân sự nên bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do đó không được nhận 01 tháng trợ cấp thất nghiệp cuối cùng mà được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng. Như vậy, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu của ông V là 12 tháng + 2 tháng

  = 14 tháng.

  Ví dụ 12: Ông Nguyễn Văn L có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, ông được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông L tính từ ngày 10/3/2015 đến ngày 09/6/2015. Ngày 12/5/2015, ông L thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc đã tìm được việc làm để trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thực tế ngày 08/4/2015 ông đã thực hiện giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp P, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông L là ngày 08/4/2015.

  Ví dụ 13: Ông Đỗ Văn X có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 13 tháng, ông được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông X tính từ ngày 03/3/2015 đến ngày 02/6/2015. Tuy nhiên, ngày 25/3/2015 ông X có việc làm, như vậy ông X đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên (từ 03/3/2015 đến ngày 02/4/2015) tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông X được bảo lưu là 01 tháng.

 4. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được bảo lưu theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 18 và Khoản 5 Điều 21 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  là khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tính từ tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cuối cùng trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 5. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc

làm


 1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp

  thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

 2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

  2. Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  3. Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;

  4. Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;

 3. đ) Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp tại các Điểm b, c, d, đ của Khoản này thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

  Ví dụ 14: Bà Trần Thị T có quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp 06 tháng kể từ ngày 02/3/2015 đến ngày 01/9/2015 (ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cụ thể như sau: Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất là ngày nhận trả kết quả, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 03 đến ngày 07/4, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 04 đến ngày 06/5, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ tư từ ngày 03 đến ngày 05/6, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ năm từ ngày 02 đến ngày 06/7, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ sáu từ ngày 03 đến ngày  07 / 8) . Bà T có quyết định về việc hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian học nghề của bà là 03 tháng tính từ ngày 15/4/2015 đến ngày 15/ 7 / 2015 . Như vậy, chậm nhất vào ngày 20/4/2015 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bà T được hỗ trợ học nghề), bà T phải gửi giấy xác nhận của cơ sở dạy nghề về việc đang học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba, thứ tư, thứ năm bà T không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, đến tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ sáu bà T phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

 4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  2. Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  3. Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

  4. Cha, mẹ,  vợ / chồng , con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

 5. Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

 6. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

  1. Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

  2. Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 7. Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

  Ví dụ 15: Bà Nguyễn Lan Y có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 02/ 7 / 2015  đến ngày 01/8/2015, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 02/8/2015 đến ngày 01/9/2015, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 02/9/2015 đến ngày 01/10/2015. Sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên, ngày 28/ 7 / 2015  bà Y làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong khi ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai của bà Y là ngày 03 đến ngày 05/8/2015. Như vậy, bà Y không phải thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng với trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi cũng như nơi chuyển đến mà không bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 8. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo.

Chương V

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Điều 11. Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Người lao động có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  được hướng dẫn thực hiện như sau:

 1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Ví dụ 16: Bà Mai Thị K đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bà K có nhu cầu học nghề. Như vậy, bà K phải nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương để Trung tâm xem xét, tư vấn học nghề, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương quyết định việc hỗ trợ học nghề cho bà K.

 2. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề.

Ví dụ 17: Ông Nguyễn Văn M làm việc tại tỉnh Bình Dương, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục là 11 tháng. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, ông M có nhu cầu học nghề tại thành phố Hồ Chí Minh thì ông M nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh.


Điều 12. Giải quyết hỗ trợ học nghề

 1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03

  tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

 2. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động.

  Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực hiện chi trả tiền hỗ trợ học nghề cho cơ sở dạy nghề; 01 bản đến cơ sở dạy nghề để không thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Thông tư này.

 3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hỗ trợ học nghề, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hỗ trợ học nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  2. Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  3. Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

 4. Sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này nếu người lao động không đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì trung tâm dịch vụ việc làm chuyển sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó đến bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý.

 5. Hằng tháng, cơ sở dạy nghề lập danh sách và có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển tổ chức bảo hiểm xã hội để thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo tháng và thời gian thực tế người lao động tham gia học nghề.

 6. Trình tự, thủ tục, hình thức chi trả hỗ trợ học nghề theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chương VI

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 13. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 1. Thông tin chung về đơn vị: Tên; địa chỉ; ngày thành lập; ngành, nghề hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người đại diện.

 2. Tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

 3. Tổng số lao động của đơn vị, số lao động có nguy cơ bị cắt giảm tại thời điểm đề nghị hỗ trợ (không bao gồm người lao động có giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng), số lao động đề nghị được hỗ trợ.

 4. Nguyên nhân buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh.

 5. Tổng kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (có dự toán chi tiết kèm theo bao gồm các chi phí để thực hiện phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động).

 6. Cam kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và sử dụng lao động theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Điều 14. Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm

Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 1. Thông tin chung về đơn vị: Tên; địa chỉ trụ sở; ngày thành lập; ngành, nghề hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người đại diện.

 2. Danh sách lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm tại đơn vị và nêu rõ ngành, nghề đào tạo; thời gian đào tạo; địa điểm đào tạo của từng người lao động.

 3. Cơ sở đào tạo (ghi rõ cơ sở đào tạo thuộc đơn vị hay liên kết đào tạo, nếu liên kết đào tạo đề nghị kèm theo hợp đồng liên kết đào tạo, cơ sở đào tạo phải có đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề).

 4. Hình thức tổ chức đào tạo và dự kiến thời gian khai giảng và bế giảng của khóa học.

 5. Phương án duy trì việc làm cho người lao động sau khi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề bao gồm các nội dung sau:

  1. Số lao động được tiếp tục làm việc hoặc thay đổi vị trí việc làm phù hợp với phương án chuyển đổi công nghệ sản xuất kinh doanh;

  2. Cam kết của người sử dụng lao động về việc sử dụng lao động theo đúng phương án. Nếu người lao động không được bố trí việc làm thì người sử dụng lao động sẽ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

 6. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện.

Điều 15. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

 1. Đối với trường hợp khóa đào tạo được thực hiện tại cơ sở dạy nghề thì mức hỗ trợ kinh phí cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của người lao động được tính theo tháng, thời gian học thực tế, mức thu học phí của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nghề theo quy định của cơ sở dạy nghề nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định  28 / 2015 / NĐ - CP .

 2. Đối với trường hợp khóa đào tạo do người sử dụng lao động thực hiện thì mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cụ thể của người lao động được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định  28 / 2015 / NĐ - CP .

 3. Đối với trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì mức hỗ trợ được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là ½ tháng, từ đủ 15 ngày trở lên thì tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Ví dụ 18: Doanh nghiệp N được hỗ trợ kinh phí để đào tạo lắp ráp thiết bị điện tử cho 100 người lao động. Khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 05/3/2015 đến ngày 15/5/2015 với mức hỗ trợ là 600.000  đồng / tháng /người (trong đó: Tháng thứ nhất được tính từ ngày 05/3/2015 đến ngày 04/4/2015; tháng thứ hai được tính từ ngày 05/4/2015 đến ngày 04/5/2015). Do đó, khóa đào tạo này có số ngày lẻ được tính từ ngày 05/5/2015 đến ngày 15/5/2015. Số ngày lẻ này dưới 15 ngày nên được tính là ½ tháng. Như vậy, thời gian doanh nghiệp N được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề là 2,5 tháng với tổng số kinh phí được hỗ trợ là: 600.000 đồng x 100 người x 2,5 tháng = 150.000.000 đồng.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Thông báo tình hình biến động lao động

 1. Người sử dụng lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2015 theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm nêu trên.

  Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này.

 2. Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

 3. Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Điều 17. Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

 1. Báo cáo định kỳ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

  Định kỳ 06 tháng, trước ngày 31 tháng 7; định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 01, báo cáo về Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo Mẫu số 30 ban hành kèm theo Thông tư này.

 2. Báo cáo định kỳ của trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

 1. Trước ngày 03 hằng tháng, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo Mẫu số 31 ban hành kèm theo Thông tư này (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm báo cáo);

 2. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 7; định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 01, báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo Mẫu số 32 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 18. Thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền hỗ trợ học nghề và kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 1. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan ban hành quyết định về việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải ban hành quyết định thu hồi số tiền đã chi sai.

 2. Căn cứ quyết định thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

 3. Tiền thu hồi theo quy định tại các Khoản 2 Điều này được chuyển vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 19. Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư

 1. Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm của người lao động thực hiện theo Mẫu số 01.

 2. Phiếu giới thiệu việc làm cho người lao động thực hiện theo Mẫu số 02

 3. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện theo Mẫu số 03.

 4. Phiếu hẹn trả kết quả của trung tâm dịch vụ việc làm khi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được thực hiện theo Mẫu số 04.

 5. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 05.

 6. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 06.

 7. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 07.

 8. Đề nghị của người lao động về việc không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số

  08.


 9. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết

  định hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 09.

 10. Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 10.

 11. Giấy giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 11.

 12. Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc thực hiện chấm dứt chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 12.

 13. Đề nghị của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến về việc tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 13.

 14. Thông báo của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 14.

 15. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 15.

 16. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng của người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 16.

 17. Đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo Mẫu

  số 17


 18. Đề nghị hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 18.

 19. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học

  nghề đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 19.

 20. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 20.

 21. Xác nhận của trung tâm dịch vụ việc làm về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 21.

 22. Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 22.

 23. Thông báo của người lao động với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định thực hiện theo Mẫu số 23.

 24. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện theo Mẫu số 24.

 25. Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội thực hiện theo Mẫu số 25.

 26. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm của người sử dụng lao động thực hiện theo Mẫu số 26.

 27. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động thực hiện theo Mẫu số 27.

 28. Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28.

 29. Thông báo về tình hình biến động lao động của người sử dụng lao động thực hiện theo Mẫu số 29.

 30. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm, 01 năm thực hiện theo Mẫu số 30.

 31. Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng thực hiện theo Mẫu số 31.

 32. Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm, 01 năm thực hiện theo Mẫu số 32.

 33. Người sử dụng lao động báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm thực hiện theo Mẫu số 33.

 34. Quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 34.

 35. Quyết định thu hồi tiền hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 35.

 36. Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 36.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi

  hành:


  1. Thông tư  32 / 2010 / TT - BLĐTBXH  ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động –

   Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  127 / 2008 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

  2. Thông tư số  04 / 2013 / TT - BLĐTBXH  ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  32 / 2010 / TT -  BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010.

 3. Những trường hợp tính thời hạn theo dương lịch tại Thông tư này mà ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Tổng bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

 • Công báo;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

 • Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

 • Wetsite Bộ LĐTBXH;

 • Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;

 • Lưu: VT, VL (30).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_001 .png" height="1" width="217">


PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM


Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…….............

Họ và tên: ……………………………..sinh ngày ...... /……./…… Nam , Nữ Số chứng minh nhân dân: …………...……………………………………………… Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:…………………………………………...…. Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………….. Số điện thoại:……………..……..…Địa chỉ email (nếu có)……..…….…………… Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………………………………….. Nơi thường trú.....................................................…………………………………… Chỗ ở hiện nay (1):…………….……………….………………………..………….. Tình trạng sức khỏe :………………………………………………………………. Chiều cao (cm): ……………………….. Cân nặng(kg): …………………………... Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………….…………… Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:…………………………………. Tin học: …………………….………....Trình độ:……...…………………………… Trình độ đào tạo:

Số

TT

Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo (2)

1

2

….

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có)……………………………………………………... Khả năng nổi trội của bản thân

…………………………………………………………..…………………..……………………

…………………………………………………………………………

 1. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC


  Số

  TT

  Tên đơn vị đã làm việc

  Thời gian làm việc

  (Từ  ngày… / … / … .đến ngày. .. / … / …) 

  Vị trí công việc đã làm

  1


  2

  …..

  Mức lương (trước lần thất nghiệp gần nhất):……………………………………… Lý do thất nghiệp gần nhất:…………………………………………………………

 2. TÌNH TRANG TÌM KIẾM VIÊC̣

  LÀ M HIÊṆ

  NAY

  Đã liên hệ tìm việc làm ở đơn vị nào (từ lần thất nghiệp gần nhất đến nay):………

  ……………………………………………………………………………………….

 3. NHU CẦU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 1. Tư vấn

  Chính sách, pháp luật về lao động việc làm  Việc làm

  Bảo hiểm thất nghiệp  Khác

 2. Giới thiệu việc làm

Vị trí công việc: .......................................................... ………………………………………

Mức lương thấp nhất: ................................................. ……………………………………… Điều kiện làm việc:…………………………………………………………………..

Địa điểm làm việc: .................................................... ……………………………………… Khác:…………………………………………………………………………………

Loại hình đơn vị: Nhà nước ; Ngoài nhà nước ; Có vốn đầu tư nước ngoài

………, ngày...... tháng...... năm ...........


Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

 1. Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

 2. Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề, chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 03 tháng, sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên.


Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG

image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_002 .png" height="558" width="1">

G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BIG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

BINH

VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH 

PHỐ…….

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆ

LÀM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_003 .png" height="1" width="137">

……, ngày...... tháng...... năm ......

VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH 

PHỐ…….

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC

LÀM  

(Đóng dấu treo)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_004 .png" height="1" width="149">

………, ngày...... tháng...... năm .........

(đóng dấu treo)

PHIẾU GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Bản lưu)

Kính gửi (1): ……………………………………………………..

Trung tâm Dịch vụ việc làm....................trân trọng giới thiệu:

Ông/bà: ………..…..… sinh ngày ......... /…./……… Nam , Nữ Số CMND: ………………………………….……………...………….. Ngày cấp: ……./ …… / …… ... nơi cấp:………………………………… Số sổ BHXH : ……………………………...………………………….. Điện thoại:..…………………email (nếu có)……….............................. Nơi thường trú.........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:…………………….………………………………...… Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….……………...……………... Trình độ chuyên môn kỹ thuật:……………………………..…………. Kinh nghiệm làm việc:………………………………………………… Vị trí dự tuyển:………………………………………………………… Đến Quý đơn vị để liên hệ, dự tuyển lao động.

Phiếu giới thiệu việc làm có giá trị hết ngày…../…../……

PHIẾU GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Kính gửi (1): ……………………………………………………..

Trung tâm Dịch vụ việc làm....................trân trọng giới thiệu:

Ông /bà: ....………...… Sinh ngày ........ /…../……… Nam , Nữ Số CMND: ………………………………………………...………...… ngày cấp: ………./……../………. nơi cấp:…………….……………… Số sổ BHXH : …………………………………………………………. Điện thoại:….……..…………email (nếu có)…………..…................... Nơi thường trú.........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………… Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………...... Trình độ chuyên môn kỹ thuật:………………………………………… Kinh nghiệm làm việc:………………………………………………… Vị trí dự tuyển:………………………………………………………… Đến Quý đơn vị để liên hệ, dự tuyển lao động.

Phiếu giới thiệu việc làm có giá trị hết ngày…../…../……

Người giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lao động được giới thiệu việc làm

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người giới thiệu

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị mà Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu cho người lao động

(1) Tên đơn vị mà Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu cho người lao động

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_005 .png" height="1" width="211">


ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam , Nữ Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:………………………………………… Số sổ BHXH: …………………………………..……………………………… Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….…… Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..…………………… Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:……………………… Trình độ đào tạo:………………………………………………………………. Ngành nghề đào tạo:…………………………………………………………… Nơi thường trú (1):…………………………………………………………….. Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...…………………………..………..

Ngày …../ …… / …… , tôi đã chấm dứt hợp đồng lao  động / hợp  đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................................

tại địa chỉ:....................................................................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao  động / hợp  đồng làm việc:………………………

……………………………………………………………………………………… Loại hợp đồng lao  động / hợp  đồng làm việc:………………………………… Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH  quận / huyện  hoặc qua thẻ ATM):………………...………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)............................................................................ và Sổ bảo

hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Ghi chú:

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.


Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH 

PHỐ…….

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC

image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_006 .png" height="577" width="1">

G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_007 .png" height="1" width="169">

………, ngày...... tháng...... năm ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BI VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ……. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Số:………………

G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_008 .png" height="1" width="162">

………, ngày...... tháng...... năm ......

LÀM  

Số:…………….

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

(bản lưu)


Trung tâm Dịch vụ việc làm .. ………………… đã nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hồ  sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

 ông / bà  ….……..……….....… Sinh ngày …..... / ......./........... Số CMND: ………………………………...……….............. Ngày cấp: ........../........./..........nơi cấp:.......................................

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hỗ  trợ học nghề là ngày ….... /......./...…..

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại.……../.

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ


Trung tâm Dịch vụ việc làm … …………………… đã nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hồ  sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

 ông / bà  ….………..……….....… Sinh ngày …..... / ......./...........

Số CMND: ………………..………………...………................ Ngày cấp: ........../........./..........nơi cấp:........................................

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hỗ  trợ học nghề là ngày ….... /......./...…..

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại…….../.

Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_009 .png" height="1" width="238">

Xác nhận của người lao động:

Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ

  - Ngày …./…./…. tôi đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ

  trợ học nghề kèm theo sổ bảo hiểm xã hội (Đối với trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề)

  - Ngày …./…./…. tôi đã nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (Đối với trường hợp không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp).

  Người nhận kết quả

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  cấp thất nghiệp, nếu  ông / bà  tìm được việc làm hoặc không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải thông báo ngay cho Trung tâm.

 2. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hẹn trả kết quả nếu  ông / bà  không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất  nghiệp / quyết  định về việc hỗ trợ học nghề thì Trung tâm sẽ trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất  nghiệp / quyết  định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của  ông / bà .

 3. Khi đến nhận quyết định  ông / bà  mang theo những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân  dân / hộ  chiếu, phiếu hẹn trả kết quả.

  Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ...

  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_010 .png" height="1" width="65">

  Số: ......................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_011 .png" height="1" width="223">

  ............., ngày ...... tháng .... năm .......


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_012 .png" height="1" width="93">


  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................


  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

  Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

  Căn cứ Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của  ông / bà …..…………….; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………..,


  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Trợ cấp thất nghiệp đối với:

   ông / bà  ........................................................... Sinh ngày ......... / ........./……….

  Số chứng minh nhân dân: …………………..…...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:………………………………………… Số sổ BHXH…………........................................................................................

  Nơi thường trú (1):………….….........................................................................

  Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...……… Số tài khoản ATM( nếu có)……….….… tại ngân hàng:……………………

  Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  ........................tháng.

  Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng:……………………. đồng

  (Số tiền bằng chữ: ....................................................................................đồng)

  Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……….……………… . tháng.

  Nơi nhận trợ cấp thất nghiệp (3): .......................................................................

  Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ  ngày… / .…/.… đến ngày…./…/..…

  Số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ...................tháng

  Điều 2. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp,  ông / bà  có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố ...........................; Giám đốc Trung tâm

  Dịch vụ việc làm.................................. và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Lưu: VT,.....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


  Ghi chú:

  (1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

  (3) Ghi rõ nơi nhận trợ cấp thất nghiệp là bảo hiểm xã hội cấp huyện.

  PHỤ LỤC

  NGÀY THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

  (Ban hành kèm theo Quyết định số ........................... ngày....../....../.......)


  Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của  ông / bà  trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:  STT


  Ngày, tháng thông báo

  Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

  Xác nhận của TT GTVL

  (Chữ ký của cán bộ tiếp nhận thông báo)


  Ghi chú


  Đã thông báo


  Chưa thông báo

  1

   …… / …… ./……

  2

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  3

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  4

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  5

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  6

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  7

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  8

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  9

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  10

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  11

  ....../......./…. đến ngày…./…./…

  12

  ....../......./…. đến ngày…./…./…  Ghi chú:

  Khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm  ông / bà  phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh (giấy phép lái xe, thẻ đảng viên, hộ chiếu,…) và bản thông tin này để cán bộ Trung tâm xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm của  ông / bà .

  Mẫu số 06: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ…...

  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_013 .png" height="1" width="76">

  Số: ...................

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_014 .png" height="1" width="197">

  ................, ngày ...... tháng .... năm .......


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_015 .png" height="1" width="94">


  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................


  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

  Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

  Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm………………………,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày…../…/….. đối với:  ông / bà  ........................................................... sinh ngày ......... / ........./……….

  Số chứng minh nhân dân: …………..…………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH…………........................................................................................

  Nơi thường trú:………….…...............................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...……… Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................................................tháng.

  Tổng số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:............................................tháng.

  Lý do tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:  ông / bà  không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng ……………….. theo quy định.


  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố………………..; Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm…………………. và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Lưu: VT,…..

 4. GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


  Ghi chú:

  1. Ngày tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày đầu tiên của tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…

   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


   image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_016 .png" height="1" width="82">

   Số: ……………

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

   NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_017 .png" height="1" width="203">

   .............., ngày ...... tháng .... năm........


   QUYẾT ĐỊNH

   Về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp


   image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_018 .png" height="1" width="99">


   GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................

   Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

   Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

   Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

   Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

   Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:

    ông / bà  ........................................................... sinh ngày ......... / ........./……….

   Số chứng minh nhân dân:………….. …………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH…………........................................................................................

   Nơi thường trú:…………..….….........................................................................

   Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………...……… Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp:……..….. tháng.

   Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày……../… …… / …… ……….… Được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày (1) …… …… / …… ./…...….

   Lý do:  ông / bà  đã tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng

   …………………theo quy định.

   Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại:.................tháng

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố…….………..; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………. và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:

  2. GIÁM ĐỐC

   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   Mẫu số 08: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


   Ghi chú:

   1. Ngày tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo

 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_019 .png" height="1" width="208">


  ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP


  Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm ..............................................................


  Tên tôi là: ..........................................................Sinh ngày ........../......../………

  Số chứng minh nhân dân:………….. …………...…………………………….. Ngày cấp: … …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH…………........................................................................................

  Nơi thường trú:…………..….….........................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….…………………………………...

  Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày............../........./......... nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì:

  ...........................................................................................................................................................

  ............................................................................................................

  Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

  Tôi xin trân trọng cám ơn./.


  .........., ngày ....... tháng ..... năm …….

  Người đề nghị

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 09: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  QUYẾT ĐỊNH

  ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / TP…  SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_020 .png" height="1" width="64">

  Số: ……………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_021 .png" height="1" width="193">

  ............., ngày ...... tháng .... năm .......


  Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_022 .png" height="1" width="93">


  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................


  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

  Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

  Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,


  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Hủy Quyết định số……………… ngày...../…./..... của Giám đốc Sở Lao động– Thương binh và Xã hội…………….... về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với  ông / bà 

  ....................................vì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả,  ông / bà  không đến nhận Quyết định nêu trên.

  Điều 2. Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của  ông / bà  tại Quyết định số

  ………............ nêu trên sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi  ông / bà  đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố……………….….............; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm………………… và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Lưu: VT,….

 6. GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_023 .png" height="1" width="217">


  ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………………… Tên tôi là: ................................................. sinh ngày…......./….. … / ………… 

  Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH:……..........................................................................................

  Nơi thường trú:………….….............................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………...……

  Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ............. ngày

  ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH 

  phố.........................................

  Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………...…………tháng Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................tháng

  Nhưng vì lý do:

  …………………………………………………………………………….………………………

  ………………………………………………………………………….

  tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến  TỈNH / THÀNH  phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.


  .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

  Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ…

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_024 .png" height="0" width="88">

  Số………………


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_025 .png" height="1" width="210">

  ......., ngày ..... tháng .... năm.......


  GIẤY GIỚI THIỆU

  Về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp


  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………….... ……..……


  Theo đề nghị của  ông / bà ….................…..……. tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày..……./.……../……..…

  Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………….giới thiệu:

   ông / bà : ………………..……………………………………………………...

  Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số……………………........ ngày........./..…../…..của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố

  .........................

  Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.....................tháng, tính từ  ngày…… / … ./… đến ngày …… / …… ../……… với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là ……..…………đồng.

  Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện

  hành.


  Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của  ông / bà  gồm:

  • Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

  • Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  • Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  • Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất

   nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   • Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng;

Giấy tờ khác:……...….....................................................................….……

………………………………………………………………………...……………..

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 •  ông / bà ………….. (để thực hiện);

 • Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ....... TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_026 .png" height="1" width="98">

Số......................

Về việc chấm dứt chi trả TCTN đối với  ông / bà …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_027 .png" height="1" width="189">

........., ngày ...... tháng .... năm........


Kính gửi: BHXH  TỈNH / THÀNH  phố ……………………………


Theo Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày….. /..../ … của  ông / bà ………………...., Trung tâm Dịch vụ việc làm đề nghị Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố chấm dứt thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp của:

 ông / bà :....................................... sinh ngày…………..../…….……/…..……. Số chứng minh nhân dân: ……………….…...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH…………......................................................................................

Được được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số........................ ngày ....../...../.....

của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố............................... và hiện nay đã thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến  TỈNH / THÀNH  phố……………...……...

Số tháng còn lại chưa nhận trợ cấp thất nghiệp là:………… tháng với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là:…………… đồng.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT,…….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ....... TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_028 .png" height="1" width="98">

Số…………………

Về việc tiếp tục thực hiện chi trả TCTN đối với  ông / bà …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_029 .png" height="1" width="189">

........., ngày ...... tháng .... năm........


Kính gửi: BHXH  TỈNH / THÀNH  phố ……………………………


Theo Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm ………..………….… ngày…….. /…..…/.…..… Đề nghị Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành cho:

 ông / bà :.....................………………… sinh ngày………../… …… / …… …. Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH….. …….......................................................................................

Đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số........................ ngày ....../...../.....

của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố.................................(có bản chụp quyết định kèm theo).

Số tháng còn lại chưa nhận trợ cấp thất nghiệp:………… tháng với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là:………….. đồng.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- BHXH (1)….……..(để biết);

- Lưu: VT, .............................

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

 1. Ghi rõ bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố………...………. (nơi người lao động chuyển đi)

  Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BHXH  TỈNH / TP… ……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số ……………..…

  Về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_030 .png" height="1" width="211">

  ……, ngày … tháng … năm ……


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_031 .png" height="1" width="77">

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………. ……….............


  Theo Quyết định số ……………………… ngày ....../...../..... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố............................................ về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố …………………………….. đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho  ông / bà  ……………………. như sau:

  Số tháng  ông / bà ……….……đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là: ..............tháng, với tổng số tiền tương ứng là: ……………………..……. đồng (bằng chữ…………….…………………………………………………..………..).

  Số tháng  ông / bà  …………………..chưa đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là:

  ……...…tháng, với tổng số tiền tương ứng là:…….………….………… đồng (bằng chữ………….….……………………………………………….…………..).

  Hiện nay, đã quá thời hạn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định nhưng  ông / bà  vẫn chưa đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ…….…,…...…,…...…với tổng số tiền là ……..……..……... đồng (bằng chữ………….…………………………………..………………..…..đồng).

  Đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện các thủ tục để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà  ông / bà  chưa đến nhận tiền.


  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: VT, ……..

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP………

  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_032 .png" height="1" width="63">

  Số ....................

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

  NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_033 .png" height="1" width="182">

  .........., ngày ...... tháng .... năm .......


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_034 .png" height="1" width="94">

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................

  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

  Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

  Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm...............................,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1.  ông / bà ................................... được bảo lưu............ tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với ............... tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà  ông / bà  chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo Quyết định số......................... ngày

  ....../...../..... để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đáp đủ điều kiện theo quy định.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố ................................., Giám đốc Trung

  tâm Dịch vụ việc làm ..................................... và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

   - Lưu: VT,.....

   GIÁM ĐỐC

   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_035 .png" height="1" width="209">


   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

   Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….


   Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….............................


   Tên tôi là: .................................................sinh ngày ............. / ............ /………

   Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:………………………………………... Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...………… Số điện thoại :......................................................................................................

   Theo Quyết định số..........… ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại  TỈNH / THÀNH  phố.....................................

   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   1. Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

    ……………………………………………………………………………………………….

    …………………………………………………………………………………………………

   2. Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết

quả).

………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:

  • Không có việc làm

   • Có việc làm nhưng chưa giao kết  HĐLĐ / HĐLV  (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) ……………………....................................................................

............................……………………………………………………………………. Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.


………., ngày….. tháng…. năm……

Người thông báo

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_036 .png" height="1" width="225">

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM


Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………........................... Tên tôi là: ..........................................................Sinh ngày ........../......../………

Số chứng minh nhân dân: ……………..………...…………………………….. Ngày cấp: … …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………… Số sổ BHXH…………........................................................................................

Nơi thường trú:…………..….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….…………………………………...

Theo Quyết định số........................ ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố........................, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..............tháng, từ ngày......../......./......... đến ngày........./........./.........

Hiện nay, tôi (1)...................................................................................................

..................................................................................................................................... (có giấy xác

nhận kèm theo).

Do đó, tôi đề nghị quý Trung tâm cho tôi không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Nêu cụ thể một trong các trường hợp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_037 .png" height="1" width="203">

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………. ....................

Tên tôi là:.................................................sinh ngày............../............. /..............

Số chứng minh nhân dân: …………………..…...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………….. Số sổ BHXH :………..........................................................................................

Nơi thường trú (1):………….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...……… Số điện thoại để liên hệ (nếu có):........................................................................

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................................... ngày

.........../.........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố..............................; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ......................tháng (từ

ngày.........../........../...........đến ngày.........../ ......../...........) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ……………… với thời gian …….. tháng, tại (tên cơ sở dạy nghề, địa chỉ )…………………………………….

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./.

…......, ngày ....... tháng ..... năm .....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Mẫu số 19: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_038 .png" height="1" width="74">

Số: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_039 .png" height="1" width="203">

........, ngày ...... tháng .... năm .......QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ học nghề


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_040 .png" height="1" width="94">

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................


Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………… ngày …../…../….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

Căn cứ Đề nghị hỗ trợ học nghề của  ông / bà ....................................................; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ học nghề (tên nghề)………………..…… đối với:  ông / bà ......................................................sinh ngày........./…….. /……...…....

Số chứng minh nhân dân: …………………...…………………………….. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………….. Số sổ BHXH :………........................................................................................

Số tháng được hỗ trợ học nghề:.....................tháng;

Mức hỗ trợ học nghề: .............. đồng / tháng  (bằng chữ……….……….…….) Tại (tên cơ sở đào tạo nghề, địa chỉ):...............................................................

Khóa học nghề tổ chức từ ngày……../……./....... đến ngày......./......./….....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố……...…………………..., Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm …………..…….., Thủ trưởng (tên cơ sở dạy nghề)………………….…..  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VT,…..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 20: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Quyết định hỗ trợ học nghề


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_041 .png" height="1" width="93">


GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ…..

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_042 .png" height="1" width="65">

Số: ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_043 .png" height="1" width="193">

............., ngày ...... tháng .... năm .......


Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ……………..…. ngày ….../….../…….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định về việc hỗ trợ học nghề (số…………ngày...../...../.... của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đối với  ông / bà  ....................................vì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả,  ông / bà  không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố.........................................; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….. và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VT,….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 21: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

 1. Mẫu xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_044 .png" height="8" width="216">

  5,5cm


  Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp Theo QĐ số:……ngày…../…/… Từ ngày …...….../…..…../.......... Đến ngày……..../………./……..

  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_045 .png" height="58" width="8">

  2 cm


 2. Mẫu xác nhận về việc đã giải quyết hỗ trợ học nghề

  5,5 cm


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_046 .png" height="8" width="215">


  Đã hưởng hỗ trợ học nghề

  Theo QĐ số:……ngày…./…./…... Từ ngày …...….../…..…../............. Đến ngày……..../………./…...…..

  2 cm image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_047 .png" height="59" width="8">

  Ghi chú:

  Trung tâm Dịch vụ việc làm ký và đóng dấu Trung tâm vào góc bên phải của xác nhận.

  Mẫu số 22: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ 

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_048 .png" height="1" width="80">

  Số: ......................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_049 .png" height="1" width="203">

  ........, ngày ...... tháng .... năm .......


  THÔNG BÁO

  Về việc không được hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hỗ  trợ học nghề


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_050 .png" height="0" width="143">


  Kính gửi:  ông / bà …………………………………………………


  Số chứng minh nhân dân: ……………….…...…………………………… Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:……………………………………. Số sổ BHXH………........................................................................................

  Nơi thường trú:………….…............................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..…………..………….…………………………………...… Ngày......./......./......., Trung tâm Dịch vụ việc làm nhận được hồ sơ đề nghị hưởng trợ

  cấp thất  nghiệp / hỗ  trợ học nghề của  ông / bà .

  Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hỗ  trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo trường hợp của  ông / bà  không được hưởng trợ cấp thất  nghiệp / hỗ  trợ học nghề, lý do:

  ...........................................................................................................................................................

  ............................................................................................................./.


  Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, …..

 3. GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 23: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_051 .png" height="1" width="211">

  THÔNG BÁO

  Về việc ………………………………… (1)


  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………


  Tên tôi là:…………………………. sinh ngày:…………………………….. Số chứng minh nhân dân: …………...…………………………………...… Ngày cấp:  …… / …… ../….…. nơi cấp:…………………………………….

  Số sổ BHXH :……….....................................................................................

  Nơi thường trú:………….…............................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...……….

  Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................... ngày

  ......../......./........ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  TỈNH / THÀNH  phố........................................................................

  Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng

  Nhưng vì lý do (1)............................................................................................

  ……………………………………………………………………………………….nên tôi gửi thông báo này (kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan).

  Đề nghị quý Trung tâm xem xét, thực hiện các thủ tục về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi chưa nhận tiền tại tổ chức bảo hiểm xã hội./.

  ……, ngày … tháng … năm ……

  Người thông báo

  (Ký, ghi rõ họ tên)


  Ghi chú :

  1. Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lênchấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Mẫu số 24: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_052 .png" height="1" width="80">

Số: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_053 .png" height="1" width="203">

........, ngày ...... tháng .... năm .......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_054 .png" height="1" width="94">


GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số……….. ngày ……/…./…. của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của  ông / bà …………………..….;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày …./.…/….. đối với:  ông / bà  ......................................................sinh ngày .......... / .......... /..........

Số chứng minh nhân dân: ……………….…..…...…………………………. Ngày cấp:  …… / …… ../….…. …nơi cấp:……………………………………. Số sổ BHXH………........................................................................................

Nơi thường trú:………….…............................................................................

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...……….

Lý do chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: ………………………………

……………………………………………………………………………………….

Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là: ...................tháng Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.............tháng

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ……… tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố……………………….., Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm …………….và  ông / bà  có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VT,…….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 25: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_055 .png" height="1" width="215">


BIÊN BẢN BÀN GIAO

SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày….../……/ ….tại ……………………………, chúng tôi gồm:

Bên A (bên trả sổ bảo hiểm xã hội): Trung tâm Dịch vụ việc làm ……..…… Đại diện:………………………………………………………. …………..… Chức vụ:……………………………………………………………………… Địa chỉ:………………...…............................………………………………... Bên B (bên nhận sổ bảo hiểm xã hội): Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố…….. Đại diện:………………………………………………………. ………..…… Chức vụ:…………………………………………………………………...…. Địa chỉ:………………...…............................………………………………...

Bên A đã bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho bên B với số lượng ………. quyển (danh sách kèm theo) (1). Sau khi nhận bàn giao, Bên B đã kiểm tra lại sổ và không thấy bị hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa; sổ được bảo quản đúng hiện trạng.

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

 1. Danh sách kèm theo, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: họ tên, số sổ, ngày cấp, nơi cấp,…

  Mẫu số 26: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ...

  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_056 .png" height="1" width="80">

  Số: .......................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_057 .png" height="1" width="203">

  ........, ngày ...... tháng .... năm .......


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_058 .png" height="1" width="94">


  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................

  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

  Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

  Căn cứ Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động ngày ……../ …… / …… ..của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ)

  …………………………………………………….…….. ;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng………………….. (phòng thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc thẩm định phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động),

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt “Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động” của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ)…………………………………………………….… (có Phương án kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Trưởng phòng (phòng thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc thẩm định phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động)…………………., …………………………....................…… (người đại diện đơn vị đề nghị hỗ trợ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:

 2. GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 27: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


  ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ...


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_059 .png" height="1" width="80">

  Số: ........................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_060 .png" height="1" width="203">

  ..............., ngày ...... tháng …….. năm ...........


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_061 .png" height="1" width="94">

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH / THÀNH  PHỐ .....................

  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ;

  Căn cứ……………………………… (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân);

  Căn cứ Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ngày ……../ …… / …… ..của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ)

  ………………………………………;

  Căn cứ Quyết định số ……………… ngày…./…../….. của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho (đơn vị đề nghị hỗ trợ) ……………………….. để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số ………….. ngày…./…../….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

  Tổng số người lao động được hỗ trợ: …………… người;

  Tổng số tiền được hỗ trợ:…………đồng (bằng chữ……….……...……………)

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TỈNH / THÀNH  phố……….; Thủ trưởng cơ sở dạy nghề (nếu có) (người đại diện đơn vị đề nghị hỗ trợ) ………….. …………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

 3. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 28: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  Tên đơn vị:……………………………… Địa chỉ:…………………………………. Điện thoại……………………………….

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_062 .png" height="1" width="226">

  ........, ngày ...... tháng .... năm......


  THÔNG BÁO BAN ĐẦU VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……….…….

  Thực hiện quy định tại Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

  ………………………(Tên đơn vị) thông báo với quý Trung tâm số lao động đang làm việc tại đơn vị như sau:


  ST T


  Họ và tên

  Thông tin cá nhân

  Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

  Loại  HĐLĐ / HĐLV 

  Ngày, tháng, năm HĐLĐ

  /

  HĐLV

  có hiệu lực


  Vị trí công việc đang làm

  Nếu thuộc đối tượng

  tham gia BHTN

  Ngày, tháng, năm sinh


  Dân tộc


  Số CMND


  Số sổ BHXH

  (nếu có)


  CN kỹ thuật không bằng

  Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng


  Sơ cấp từ 3-12 tháng


  Trun g cấp


  Cao đẳng


  ĐH

  trở lên


  Khôn g xác định thời hạn

  Từ đủ 12

  tháng đến dưới 36

  tháng

  Từ đủ 3 tháng

  đến dưới 12

  tháng


  Dưới 3

  tháng

  Mức lương đóng BHTN

  (nghìn đồng)


  Thời gian đã tham gia BHTN tại đơn vị (tháng)


  Nam


  Nữ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  1

  2

  Tổng số (người)

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x


  GIÁM ĐỐC

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Mẫu số 29: Ban hành kèm theo Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  Tên đơn vị: ………………......................... Địa chỉ: …………………………...............

  Điện thoại:………………………...............

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  image src="28_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_thuc_hien_Dieu_52_cua_Luat_Viec_lam_va_mot_so_dieu_cua_Nghi_dinh_28_2015_ND_CP / Image_063 .png" height="1" width="238">

  ........, ngày ...... tháng .... năm............


  THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm……..…….

  Thực hiện quy định tại Thông tư số  28 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 31/ 7 / 2015  của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ,………………………( Tên đơn vị) thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

  1. THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲThời điểm báo cáo

Tổng số lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại  HĐLĐ / HĐLV 


Tổng số người tham gia BHTN


Tổng số


Trong đó nữ


Công nhân kỹ thuật không bằng

Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng


Sơ cấp từ 3-12 tháng


Trung cấp


Cao đẳng


ĐH

trở lên


Không xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng


Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng


Dưới 3 tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đầu kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Số tăng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Số giảm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x