Open navigation

Quyết định 1658/QĐ-BTC Thành lập Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1658 / QĐ - BTC 

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG GIÁM SÁT HẢI QUAN TRỰC TUYẾN TRỰC THUỘC CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số  36 / 2012 / NĐ - CP  ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số  02 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.


Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến hoạt động đảm bảo hiệu quả.


Điều 2Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 2;

  • Lãnh đạo Bộ;

  • Lưu: VT, Vụ TCCB. (10b)

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.