Open navigation

Công văn 3715/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------


Số:  3715 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN


Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Cần Thơ;

- Công ty cổ phần bia nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô

(Lô 22 Khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  186 / 2015 .CVTDBECO ngày 14/05/2015 của Công ty

CP bia nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô kiến nghị về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 13 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ -  CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC , quy định:

“Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  như sau:

1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  như sau: “2a...

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số  32 / 2013 / QH13 , Luật số  71 / 2014 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty, Bộ Tài chính đã có công văn số  1522 / BTC - TCT  ngày 30/1/2015 trả lời Công ty.

Theo trình bày của Công ty CP bia nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô thì năm 2008 Hội đồng quản trị có Quyết định số 54A/QĐ/HĐQT/2008 ngày 27/9/2008 để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 (nâng công suất của nhà máy từ 25 triệu  lít / năm  lên 40 triệu  lít / năm ). Đề nghị Cục Thuế và Công ty phối hợp với cơ quan cấp phép có thẩm quyền xác nhận đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty chỉ có Quyết định của Hội đồng quản trị thì đã đảm bảo cơ sở pháp lý hay chưa trên cơ sở đó áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ và Công ty CP bia nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.