Open navigation

Công văn 4274/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4274 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang.

(Địa chỉ: Khuôn viên chợ Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  36 / 2015 / CV - HTKG  ngày 25/8/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung-Kiên Giang, Tổng cục Thuế đã có công văn số  405 / TCT - CS  ngày 2/2/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang; công văn số  3316 / TCT - CS  ngày 17/8/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang.


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế địa phương, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế và tình hình thực tế của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang để hướng dẫn, giải thích cho Công ty hiểu và áp dụng chính sách thuế cho phù hợp với quy định.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.