Open navigation

Công văn 9324/BYT-BH Trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  9324 / BYT - BH 

V/v trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành.

(Sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị)


Ngày 09/11/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số  8623 / BYT - BH  về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số  36a / NQ - CP  ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


Để bảo đảm thống nhất trên toàn quốc về dữ liệu đầu ra yêu cầu thanh toán gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, sau khi phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát các bảng biểu và chuẩn dữ liệu đầu ra của Công văn số  2348 / BYT - BH  ngày 10/4/2015, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thuộc quyền quản lý thực hiện trích xuất đầu ra dữ liệu thanh toán BHYT như sau:

 1. Đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý, bảo đảm trích xuất “Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” theo Quyết định số  3455 / QĐ - BYT  ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các biểu mẫu tổng hợp danh sách khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT (mẫu số 79a-HD và 80a- HD ban hành kèm theo Thông tư số  178 / 2012 / TT - BTC  ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

 2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tạm thời thực hiện yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý theo các thông tin trong bảng 1, bảng 2 và bảng 3 của phụ lục đính kèm công văn này để đồng bộ dữ liệu trong toàn quốc, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và thanh toán BHYT. Các thông tin trong 3 bảng nêu trên cần được mô tả theo định dạng XML và bộ phông chữ Unicode; bảo đảm cung cấp dữ liệu đầu ra hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện phấn đấu áp dụng bảng 4, bảng 5 của phụ lục đính kèm. Các bảng 1, 2, 3 đính kèm công văn số  2348 / BYT - BH  ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế không còn giá trị áp dụng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

 • BHXH Việt Nam (để phối hợp);

 • Các Vụ, Cục: BHYT, KH-TC, CNTT; TTB&CTYT, YDCT, QLD, KCB;

 • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

Bảng 1. Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT


(Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)TT


Chỉ tiêu

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa


Diễn giải


1


ma_lk


Chuỗi

Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (bảng 1) và các bảng chi tiết (bảng 2 đến

bảng 5) trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh (PRIMARY KEY)).

2

stt

Số

6

Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu

3

ma_bn

Chuỗi

15

Mã số bệnh nhân quy định tại CSKCB

4

ho_ten

Chuỗi

Họ và tên người bệnh


5


ngay_sinh


Chuỗi


8

Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)

6

gioi_tinh

Số

1

Giới tính; Mã hóa (1 : Nam; 2 : Nữ)


7


dia_chi


Chuỗi

Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT, trẻ em không có thẻ ghi địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) trên giấy tờ thay thế


8


ma_the


Chuỗi


15

Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp (trường hợp chưa có thẻ nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, VD: trẻ em, người ghép tạng,...thì mã theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã tỉnh + mã huyện + 000 + số thứ tự đối tượng không có thẻ đến khám trong năm.


VD: TE1+xx (mã tỉnh)+yy (mã huyện)+000+ zzzzz (số thứ tự trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ đến khám trong năm)


9


ma_dkbd


Chuỗi


5

Mã cơ sở KCB nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT


10


gt_the_tu


Chuỗi


8

Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày


11


gt_the_den


Chuỗi


8

Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày

12

ten_benh

Chuỗi

Ghi đầy đủ chẩn đoán khi ra viện

13

ma_benh

Chuỗi

5

Mã bệnh chính theo ICD 10


14


ma_benhkhac


Chuỗi

Mã bệnh kèm theo theo ICD 10, có nhiều mã ICD được phân cách bằng ký tự chấm phẩy (;)15


ma_lydo_vvien


Số


1

Mã hóa đối tượng đến khám BHYT (1 : Đúng tuyến; 2

: Cấp cứu; 3 : Trái tuyến)


16


ma_noi_chuyen


Chuỗi


5

Mã cơ sở KCB chuyển người bệnh đến (mã do cơ quan BHXH cấp)


17


ma_tai_nan


Số


1

Tai nạn thương tích; Mã hóa tham chiếu bảng 8 (Bảng tai nạn thương tích)


18


ngay_vao


Chuỗi


12

Ngày giờ đến khám hoặc nhập viện gồm: 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút


Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520


19


ngay_ra


Chuỗi


12

Ngày giờ ra viện gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút.


Ví dụ: ngày 05/04/2015 09:20 được hiển thị là: 201504050920

20

so_ngay_dtri

Số

3

Số ngày điều trị thực tế


21


ket_qua_dtri


Số


1

Kết quả điều trị; Mã hóa (1: Khỏi; 2: Đỡ; 3: Không thay đổi; 4: Nặng hơn; 5: Tử vong)


22


tinh_trang_rv


Số


1

Tình trạng ra viện; Mã hóa (1: Ra viện; 2: Chuyển viện; 3: Trốn viện; 4: Xin ra viện)


23


ngay_ttoan


Chuỗi


12

Ngày giờ thanh toán gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút


24


muc_huong


Số


3

Ghi mức hưởng tương ứng với quyền lợi được hưởng của người bệnh (trường hợp đúng tuyến ghi 80 hoặc 95 hoặc 100, trái tuyến ghi mức hưởng * tỷ lệ hưởng tùy theo hạng bệnh viện)

25

t_thuoc

Số

15

Tổng tiền thuốc đã làm tròn số đến đơn vị đồng

26

t_vtyt

Số

15

Tổng tiền vật tư y tế đã làm tròn số đến đơn vị đồng

27

t_tongchi

Số

15

Tổng chi phí trong  lần / đợt  điều trị


28


t_bntt


Số


15

Số tiền người bệnh thanh toán (bao gồm phần cùng trả và tự trả), định dạng số

29

t_bhtt

Số

15

Số tiền đề nghị BHXH thanh toán


30


t_nguonkhac


Số


15

Số tiền người bệnh được các nguồn tài chính khác hỗ trợ


31

t_ngoaids

Số

15

Chi phí ngoài định suất

32

nam_qt

Số

4

Năm đề nghị BHXH thanh toán

33

thang_qt

Số

2

Tháng đề nghị BHXH thanh toán


34


ma_loai_kcb


Số


1

Mã hóa hình thức KCB (1: Khám bệnh; 2: Điều trị ngoại trú; 3: Điều trị nội trú)


35


ma_khoa


Chuỗi


3

Nếu bệnh nhân điều trị ở nhiều khoa thì ghi mã khoa tổng kết hồ sơ bệnh án


36


ma_cskcb


Chuỗi


5

Mã cơ sở KCB nơi điều trị (Mã do cơ quan BHXH cấp)

37

ma_khuvuc

Chuỗi

2

Ghi mã nơi sinh sống trên thẻ  "K1 / K2 / K3" 


38


ma_pttt_qt


Chuỗi

Mã phẫu thuật thủ thuật Quốc tế theo ICD 9 CM Vol 3 cho phẫu thuật thủ thuật (Triển khai sau khi Bộ Y tế ban hành bảng tham chiếu và có văn bản chỉ đạo. Nếu có nhiều PTTT thì mỗi mã cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)


39


can_nang


Số


5

Chỉ thu thập với các bệnh nhân là trẻ em dưới 1 tuổi. Là số kilogam (kg) cân nặng của trẻ em khi vào viện Số thập phân, dấu thập phân là dấu phẩy (,)

Ghi đến 2 chữ số sau dấu thập phân (vd: 5,75 là 5,75 kg)

Ghi chú: Chỉ tiêu số thứ tự 30 (t_nguonkhac) tạm thời chưa bắt buộc


Bảng 2. Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT


(Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)TT


Chỉ tiêu

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa


Diễn giải


1


ma_lk


Chuỗi

Mã đợt điều trị duy nhất (Dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).

2

stt

Số

Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu


3


ma_thuoc


Chuỗi

Mã thuốc theo mã quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế4


ma_nhom


Chuỗi


4

Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6


5


ten_thuoc


Chuỗi

Tên thuốc ghi đúng theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố


6


don_vi_tinh


Chuỗi


50

Đơn vị tính ghi đúng theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố


7


ham_luong


Chuỗi

Hàm lượng ghi đúng theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố


8


duong_dung


Chuỗi

Đường dùng ghi theo mã quy định tại bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế

9

lieu_dung

Chuỗi

Liều dùng trong ngày


10


so_dang_ky


Chuỗi

Số đăng ký của thuốc theo danh mục thuốc đăng ký Cục QLD công bố


11


so_luong


Số


5

Số lượng thực tế sử dụng làm tròn đến 2 chữ số thập phân

12

don_gia

Số

15

Đơn giá thanh toán BHYT làm tròn đến đơn vị đồng


13


tyle_tt


Số


3

Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với thuốc có quy định tỷ lệ (%); Số nguyên dương


14


thanh_tien


Số


15

= so_luong * don_gia * tyle_tt hoặc số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán (làm tròn đến đơn vị đồng)


15


ma_khoa


Chuỗi


3

Mã khoa bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc (tham chiếu phụ lục Bảng 7)

16

ma_bac_si

Chuỗi

Mã hóa theo số chứng chỉ hành nghề của người chỉ định


17


ma_benh


Chuỗi

Mã bệnh chính; nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)


18


ngay_yl


Chuỗi


12

Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHH:mm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)


Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520


19


ma_pttt


Số


1

Mã phương thức thanh toán (0 : Phí dịch vụ; 1 : định suất; 2 : ngoài định suất; 3 : DRG)

Ghi chú:


 • Máu và chế phẩm của máu ghi tương tự như thuốc


 • Chỉ tiêu số thứ tự 18 (ngay_yl) tạm thời chưa bắt buộc


 • Dấu * là dấu nhân

Bảng 3. Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán BHYT


(Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)TT


Chỉ tiêu

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa


Diễn giải


1


ma_lk


Chuỗi

Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).

2

stt

Số

Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu


3


ma_dich_vu


Chuỗi

Mã dịch vụ quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế


4


ma_vat_tu


Chuỗi

Mã vật tư sử dụng quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung của Bộ Y tế, chỉ ghi các vật tư chưa có trong cơ cấu giá dịch vụ


5


ma_nhom


Chuỗi


4

Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6

6

ten_dich_vu

Chuỗi

Tên dịch vụ

7

don_vi_tinh

Chuỗi

50

Đơn vị tính


8


so_luong


Số


5

Số lượng thực tế sử dụng làm tròn đến 2 chữ số thập phân

9

don_gia

Số

15

Đơn giá thanh toán BHYT làm tròn đến đơn vị đồng


10


tyle_tt


Số


3

Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế có quy định (tỷ lệ %; Số nguyên dương)


11


thanh_tien


Số


15

= so_luong * don_gia * tyle_tt hoặc số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán (Làm tròn đến đơn vị đồng)


12


ma_khoa


Chuỗi


3

Mã khoa nơi phát sinh dịch vụ (tham chiếu phụ lục Bảng 7)


13


ma_bac_si


Chuỗi

Bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số giấy phép hành nghề)


14


ma_benh


Chuỗi


18

Mã bệnh chính (theo ICD 10) được bác sỹ chẩn đoán, nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)


15


ngay_yl


Chuỗi


12

Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)


Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 20150331152016


ngay_kq


Chuỗi


12

Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)


Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520


17


ma_pttt


Số


1

Mã phương thức thanh toán (0 : Phí dịch vụ; 1 : định suất; 2 : ngoài định suất; 3 : DRG)

Ghi chú:


 • Trường hợp dịch vụ có sử dụng vật tư kèm theo: ghi mã dịch vụ tại cột (3), ghi mã vật tư tại cột (4)


 • Chỉ tiêu số thứ tự 15 (ngay_yl) tạm thời chưa yêu cầu bắt buộc


 • Dấu * là dấu nhân


  Bảng 4. Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng


  (Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)  TT


  Chỉ tiêu

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa


  Diễn giải


  1


  ma_lk


  Chuỗi


  15

  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).

  2

  stt

  Số

  3

  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu

  3

  ma_dich_vu

  Chuỗi

  15

  Mã dịch vụ kỹ thuật CLS

  4

  ma_chi_so

  Chuỗi

  Mã chỉ số xét nghiệm

  5

  ten_chi_so

  Chuỗi

  Tên chỉ số xét nghiệm

  6

  gia_tri

  Chuỗi

  Giá trị chỉ số (kết quả xét nghiệm)

  7

  ma_may

  Chuỗi

  Mã danh mục máy CLS (máy XN, máy XQ, siêu âm...)

  8

  mo_ta

  Chuỗi

  Mô tả do người đọc kết quả ghi

  9

  ket_luan

  Chuỗi

  Kết luận của người đọc kết quả


  10


  ngay_kq


  Chuỗi


  12

  Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)


  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520


  Bảng 5. Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng


  (Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)  TT


  Chỉ tiêu

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa


  Diễn giải


  1


  ma_lk


  Chuỗi


  15

  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).

  2

  stt

  Số

  3

  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu

  3

  dien_bien

  Chuỗi

  Ghi diễn biến bệnh trong lần khám

  4

  hoi_chan

  Chuỗi

  Ghi kết quả hội chẩn (nếu có)

  5

  phau_thuat

  Chuỗi

  Mô tả cách thức phẫu thuật


  6


  ngay_yl


  Chuỗi


  12

  Ngày ra y lệnh (gồm 13 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)


  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520


  Bảng 6. Danh mục nhóm theo chi phí


  (Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)


  TT

  Tên nhóm

  Ghi chú

  1

  Xét nghiệm

  2

  Chẩn đoán hình ảnh

  3

  Thăm dò chức năng

  4

  Thuốc trong danh mục BHYT

  5

  Thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục

  6

  Thuốc thanh toán theo tỷ lệ

  Ngoài danh mục thì tỷ lệ = 0

  7

  Máu và chế phẩm máu

  8

  Thủ thuật, phẫu thuật

  9

  DVKT thanh toán theo tỷ lệ

  Ngoài danh mục thì tỷ lệ = 0


  10

  Vật tư y tế trong danh mục BHYT

  11

  VTYT thanh toán theo tỷ lệ

  Ngoài danh mục thì tỷ lệ = 0

  12

  Vận chuyển

  13

  Khám bệnh

  Áp dụng cho ngoại trú

  14

  Giường điều trị ngoại trú

  Áp dụng cho ngoại trú

  15

  Giường điều trị nội trú

  Áp dụng cho nội trú


  Bảng 7. Mã hóa danh mục khoa


  (Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)


  TT

  Tên khoa

  ma_khoa

  1

  1. Khoa Khám bệnh

  K01

  2

  2. Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

  3

  3. Khoa Nội tổng hợp

  K03

  4

  4. Khoa Nội tim mạch

  K04

  5

  5. Khoa Nội tiêu hóa

  K05

  6

  6. Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

  7

  7. Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

  8

  8. Khoa Nội tiết

  K08

  9

  9. Khoa Dị ứng

  K09

  10

  10. Khoa Huyết học lâm sàng

  K10

  11

  11. Khoa Truyền nhiễm

  K11

  12

  12. Khoa Lao

  K12

  13

  13. Khoa Da liễu

  K13

  14

  14. Khoa Thần kinh

  K14

  15

  15. Khoa Tâm thần

  K15

  16

  16. Khoa Y học cổ truyền

  K16

  17

  17. Khoa Lão học

  K17

  18

  18. Khoa Nhi

  K18

  19

  19. Khoa Ngoại tổng hợp

  K19

  20

  20. Khoa Ngoại thần kinh

  K20

  21

  21. Khoa Ngoại lồng ngực

  K21


  22

  22. Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

  23

  23. Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

  24

  24. Khoa Chấn thương chỉnh hình

  K24

  25

  25. Khoa Bỏng

  K25

  26

  26. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

  K26

  27

  27. Khoa Phụ sản

  K27

  28

  28. Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

  29

  29. Khoa Răng - Hàm - Mặt

  K29

  30

  30. Khoa Mắt

  K30

  31

  31. Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

  K31

  32

  32. Khoa Y học hạt nhân

  K32

  33

  33. Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ)

  K33

  34

  34. Khoa Truyền máu

  K34

  35

  35. Khoa Lọc máu (thận nhân đạo)

  K35

  36

  36. Khoa Huyết học

  K36

  37

  37. Khoa Sinh hóa

  K37

  38

  38. Khoa Vi sinh

  K38

  39

  39. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

  K39

  40

  40. Khoa Thăm dò chức năng

  K40

  41

  41. Khoa Nội soi

  K41

  42

  42. Khoa Giải phẫu bệnh

  K42

  43

  43. Khoa Chống nhiễm khuẩn

  K43

  44

  44. Khoa Dược

  K44

  45

  45. Khoa Dinh dưỡng

  K45

  46

  46. Khoa Sinh học phân tử

  K46

  47

  47. Khoa Xét nghiệm

  K47

  Ghi chú:


 • Mã khoa bắt đầu bằng chữ "K" và 2 ký tự là số thứ tự tên khoa theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và có bổ sung


 • Nếu BV có khoa không có trong danh sách này thì mã khoa được ghi như sau: Kxxyyzz... trong đó: xx là số thứ tự khoa thứ nhất, yy là số thứ tự khoa thứ 2, zz là số thứ tự khoa thứ 3... được tham chiếu trong danh sách trên


Bảng 8. Mã hóa tai nạn thương tích


(Ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015)


Tên nhóm

Ghi chú

0

Không

1

Tai nạn giao thông

2

Tai nạn lao động

3

Tai nạn dưới nước

4

Bỏng

5

Bạo lực, xung đột

6

Tự tử

7

Ngộ độc các loại

8

Khác

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.