Open navigation

Quyết định 1666/QĐ-KTNN ngày 08/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường ĐT&BDNV kiểm toán

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1051/NQ-UBTVQH13 ngày 15/10/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-KTNN ngày 08/12/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Đề án thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

2. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là công chức) của Kiểm toán nhà nước và nghiên cứu khoa học; thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn cho các tổ chức và cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước có nhu cầu.

3. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước; xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước:

a) Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm của Kiểm toán nhà nước sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, ngạch kiểm toán viên, hạng viên chức; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kiến thức khác cho công chức Kiểm toán nhà nước theo phân công, phân cấp quản lý của nhà nước và của Kiểm toán nhà nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, chương trình; biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước;

c) Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng chương trình, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công chức, bồi dưỡng giảng viên và các hoạt động khác;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; điều phối giảng viên và đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước;

đ) Cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định.

3. Trong công tác nghiên cứu khoa học:

a) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng các văn bản quy định về hoạt động khoa học - công nghệ của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành;

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch khoa học – công nghệ hàng năm, trung hạn, dài hạn của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

(c) Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về kiểm toán và các ngành khoa học có liên quan đến hoạt động của kiểm toán theo yêu cầu hoạt động và phát triển của Kiểm toán nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ kiểm toán trong nước và trên thế giới vào thực tiễn hoạt động Kiểm toán nhà nước;

(d) Tham mưu giúp Tổng KTNN tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước, đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học, lưu trữ đề tài nghiên cứu khoa học, ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ khoa học của KTNN và quản lý kinh phí hoạt động khoa học - công nghệ của KTNN theo quy định;

(e) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước

(f) Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ; phát hành thông báo kết quả nghiên cứu khoa học; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo các quy định hiện hành của nhà nước và của KTNN;

(g) Cung ứng các dịch vụ công trong công tác nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;

(h) Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về khoa học công nghệ phù hợp với các quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;

(i) Xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu khoa học trong và ngoài KTNN;

(k) Tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu.

4. Quản lý, phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán:

a) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

b) Thông tin kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh tế, kiểm toán, kế toán, quản lý và sử dụng tài chính nhà nước, tài sản công; phổ biến kiến thức, thông tin khoa học chuyên môn, kinh nghiệm của các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước về khoa học kiểm toán;

c) Khai thác, sử dụng các nguồn thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định;

d) Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định;

đ) Ký kết các hợp đồng quảng cáo, thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

5. Tổ chức cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn cho các tổ chức và cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước:

a) Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tư vấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán ... cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

b) Liên kết với các trường, cơ sở đào tạo, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán ... cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

c) Phục vụ hoạt động nghỉ dưỡng cho công chức của Kiểm toán nhà nước, hội nghị, hội thảo của Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu; tổ chức các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

6. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án trợ giúp kỹ thuật, thực hiện hợp tác, liên kết với các tổ chức quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng công chức và nghiên cứu khoa học.

7. Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;

8. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức và nhân sự

1. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các viên chức và người lao động. Giám đốc, Phó Giám đốc do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

2. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có các đơn vị cấp phòng và tương đương, bao gồm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng;

c) Phòng quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;

d) Phòng Thư viện và Thông tin khoa học;

đ) Khoa Cơ sở;

e) Khoa Chuyên ngành;

g) Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán;

h) Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán;

i) Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ;

k) Chi nhánh Cửa Lò;

l) Chi nhánh phía Nam.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ, Chi nhánh Cửa Lò, Chi nhánh phía Nam có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, các viên chức và người lao động; phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động; khoa có Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, các viên chức và người lao động; Trung tâm có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các viên chức và người lao động; Tạp chí có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, các viên chức và người lao động; Chi nhánh có Trưởng Chi nhánh, Phó trưởng Chi nhánh, các viên chức và người lao động. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viên chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán quy định sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trường đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
 - Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.