Open navigation

Quyết định 1201/QĐ-TCT ngày 06/08/2014 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ THUẾ, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 04/8/2014 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2014;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan;

Căn cứ Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế ngày 9/7/2014;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế căn cứ vào các giải pháp, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 04/8/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt mục tiêu và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đề ra là cắt giảm số giờ thực hiện thủ tục về thuế, cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2014, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng cuối năm 2014 trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế khi đi công tác tại các địa phương.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp và Vụ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ; Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 4/8/2014 về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2014; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014; Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và những nhiệm vụ giao cụ thể trong kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung công việc được phân công, cụ thể hóa thành các đề án, nhiệm vụ, văn bản…để bổ sung vào chương trình công tác các tháng cuối năm 2014 để thực hiện kịp thời.

Ngoài các nội dung cụ thể tại Kế hoạch này, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các đơn vị, Bộ, ban ngành, địa phương, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Vụ trưởng các Vụ/Đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Tổng cục triển khai thực hiện.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các Vụ/Đơn vị, Cục Thuế các địa phương thực hiện giao ban, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, đồng thời gửi Văn phòng kết quả thực hiện trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tổng cục báo cáo Bộ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về báo cáo đột xuất, thường xuyên, các đơn vị thực hiện chuẩn bị báo cáo theo phân công của Tổng cục.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Vụ trưởng các Vụ/Đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng BTC Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đại diện VP.TCT tại TPHCM;
 - Lưu: VT, VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Bùi Văn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.