Open navigation

Công văn 2136/BHXH-CSYT Hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 317/QĐ-TTg


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2136 / BHXH - CSYT 

V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo Quyết định  317 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Tiếp theo Công văn số  2074 / BHXH - CSYT  ngày 13/6/2014 về việc cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo theo Quyết định  317 / QĐ - TTg  ngày 7/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thay thế tại khổ thứ 2, Khoản 1 như sau:


Đối với các cư dân sinh sống trên huyện đảo, xã đảo thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, Điểm d, Khoản 2, Điều 51 Luật Bảo hiểm y tế nếu tham gia theo hộ gia đình thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đóng Bảo hiểm y tế. Mức hưởng và phạm vi quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế được thực hiện như đối với các đối tượng có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm y tế.


Yều cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính, Bộ Y tế;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các PTGĐ;

  • Các đơn vị: BT, TCKT, ST, GĐB; GĐN, DVT;

  • Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỒNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.