Open navigation

Công văn 6414/BYT-BH Thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch truyền túi 3 ngăn là acid amin, glucose và nhũ dịch lipid


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6414 / BYT - BH 

V/v thanh toán BHYT đối với dịch truyền túi 3 ngăn là acid amin, glucose và nhũ dịch lipid

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Bộ Y tế nhận được Công văn số  494 / CV - BM  ngày 02/7/2014 của Bệnh viện Bạch Mai, Công văn số  1120 / BVCR - KD  ngày 22/7/2014 của Bệnh viện Chợ Rẫy, Công văn số  382 / DHN  ngày 07/8/2014 của Bệnh viện Hữu Nghị và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị được thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch truyền túi 3 ngăn là acid amin, glucose và nhũ dịch lipid. Dịch truyền túi 3 ngăn này đã được bảo hiểm y tế thanh toán từ khi ban hành Thông tư số  31 / 2011 / TT - BYT  ngày 11/7/2011 và tạm dừng thanh toán theo Công văn số  759 / GĐĐT -  NVGĐ2 ngày 26/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Tiếp đó, ngày 26/8/2014, Bộ Y tế nhận được Công văn số  3138 / BHXH - DVT  của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó có đề nghị tạm dừng thanh toán dịch truyền túi 3 ngăn theo chế độ bảo hiểm y tế. Trường hợp thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo cách ghi thuốc trong quá trình đấu thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, lựa chọn được thuốc có chất lượng, giá cả phù hợp, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện nghiêm túc việc chỉ định, kê đơn thuốc hợp lý, tránh chỉ định khi người bệnh chưa thật sự cần thiết phải bổ sung dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch.


Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:


Dịch truyền túi 3 ngăn gồm có 3 thành phần riêng lẻ là acid amin, glucose và nhũ dịch lipid đang được các bệnh viện sử dụng trong điều trị bệnh nhân nặng và đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ năm 2012 đến nay. Các thành phần acid amin, glucose và nhũ dịch lipid đều có trong Danh mục thuốc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán ban hành kèm theo Thông tư số  31 / 2011 / TT - BYT  ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế (số thứ tự 1077, 1080, 1090). Dạng kết hợp túi 3 ngăn này là kết hợp cơ học, không phải là thuốc kết hợp theo nguyên tắc quy định tại khoản c mục 1 Điều 5 Thông tư số  31 / 2011 / TT - BYT : “Thuốc có phối hợp nhiều hoạt chất mà sự phối hợp này chưa được quy định trong Danh mục thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nếu các hoạt chất đều có trong Danh mục dưới dạng đơn chất và phù hợp về đường dùng, phân hạng bệnh viện được sử dụng (không áp dụng đối với nhóm thuốc là hỗn hợp của nhiều vitamin)”. Bên cạnh đó, dạng kết hợp này có nhiều thuận lợi và ưu điểm trong sử dụng thay vì phải truyền 3 lần thì chỉ cần truyền 1 lần, vừa đảm bảo mục tiêu điều trị, vừa giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng cho người bệnh.


Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện thanh toán dịch truyền túi 3 ngăn gồm 3 thành phần là acid amin, glucose và nhũ dịch Iipid theo đúng quy định về mua sắm, đấu thầu thuốc và đúng chỉ định sử dụng.

Về đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với cách ghi tên thuốc, chỉ định, điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc này để đảm bảo lựa chọn thuốc chất lượng với giá cả phù hợp, đáp ứng yêu cầu điều trị, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, tránh độc quyền, Bộ Y tế sẽ xem xét khi xây dựng Thông tư ban hành Danh mục thuốc và tỷ lệ, điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trong thời gian tới.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

  • TT. Phạm Lê Tuấn;

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

  • Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  • Y tế các bộ ngành;

  • Cục, Vụ: KCB, QLD, PC, KH-TC;

  • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Xuyên

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.