Open navigation

Công văn 3887/LĐTBXH-LĐTL Xác định quỹ tiền lương của người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3887 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v xác định quỹ tiền lương của người lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam


Trả lời công văn số  281 / CV - CT  ngày 02/10/2014 của Công ty về việc xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 8 Thông tư số  18 / 2013 / TT - BLĐTBXH  ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì đối với công ty thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, khi xác định mức tiền lương bình quân thực hiện tương ứng với nhiệm vụ công ích, công ty được thay chỉ tiêu lợi nhuận bằng chỉ tiêu dịch vụ thực hiện. Mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động được xác định bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề và điều chỉnh (tăng hoặc giảm) theo mức tăng hoặc giảm năng suất lao động tính theo khối lượng sản phẩm, dịch vụ thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề. Trường hợp năng suất lao động, khối lượng sản phẩm, dịch vụ bị giới hạn bởi điều kiện, công nghệ sản xuất, kinh doanh dẫn đến năng suất lao động tăng nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm do Tổng cục Thống kê công bố thì mức tăng tiền lương tương ứng với sản phẩm, dịch vụ công ích tối đa không quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm.


Công ty Thủy nông Đồng Cam là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên làm chủ sở hữu, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công ích (quản lý và khai thác công trình thủy lợi, cung ứng nước tưới, tiêu). Theo quy định trên thì trường hợp Công ty Thủy nông Đồng Cam bị giới hạn bởi điều kiện, công nghệ sản xuất kinh doanh do diện tích tưới, tiêu không thể tăng dẫn đến năng suất lao động tăng nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm do Tổng cục Thống kê công bố thì mức tăng tiền lương bình quân thực hiện tương ứng với sản phẩm, dịch vụ công ích so với mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề do Công ty xác định nhưng tối đa không quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm do Tổng cục Thống kê công bố. Trong trường hợp này, tiền lương của viên chức quản lý được hưởng tối đa bằng mức lương cơ bản quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số  51 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VÀ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.