Open navigation

Quyết định 5049/QĐ-UBND Mức lương để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thành tại phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5049 / QĐ - UBND 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ MỨC LƯƠNG ĐỂ TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2014


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số  50 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;


Căn cứ Thông tư số  06 / 2008 / TT - BXD  ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;


Căn cứ Thông tư liên tịch số  75 / 2011 / TTLT - BTC - BGTVT  ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;


Xét đề nghị của Hội đồng xây dựng Định mức lao động kỹ thuật tại Tờ trình số  15204 / TTr -  HĐXDĐMLĐKT ngày 29 tháng 9 năm 2014 kèm Biên bản họp Hội đồng xây dựng Định mức lao động kỹ thuật ngày 18 tháng 9 năm 2014 về mức lương để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Áp dụng mức lương là 2.700.000  đồng / tháng  (không phải là mức lương tối thiểu vùng) để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố năm 2014.


Mức lương nêu trên được áp dụng với điều kiện giảm ít nhất 40% định mức nhân công trực tiếp trong Bộ định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành trước năm 2014 cho đến khi Thành phố ban hành định mức mới (riêng định mức nhân công trong máy thi công giữ nguyên).


Điều 2. Sở Xây dựng căn cứ mức lương tại Điều 1 để tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với lĩnh vực dịch vụ công ích năm 2014 làm cơ sở để các Sở ngành có liên quan lập dự toán và thanh, quyết toán khối lượng sản phẩm dịch vụ công ích.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng xây dựng định mức lao động kỹ thuật thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp dịch vụ công ích, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 5;

  • Thường trực Thành ủy;

  • Thường trực HĐND.TP;

  • TTUB: CT, các PCT;

  • VPUB: Các PVP;

  • Các Phòng CV, phòng CNN (2);

  • Lưu:VT,  (CNN / KH) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.