Open navigation

Công văn 3253/BHXH-NVGĐ1 Thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số vật tư y tế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3253 / BHXH - NVGĐ1

V/v thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư 27 / 2013 / TT - BYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.


Thực hiện Công văn số 3807 / BHXH - DVT ngày 8/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số vật tư y tế theo Thông tư số 27 / 2013 / TT - BYT , Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo như sau:


 1. Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6594 / BYT - BH ngày 23/9/2014 (đính kèm Công văn 6594 / BYT - BH ).


  Đối với mục 5 của Công văn 6594 / BYT - BH , khi xây dựng Danh mục vật tư y tế cụ thể để sử dụng đề nghị đơn vị lưu ý như sau:


  - Vật tư y tế có số thứ tự 171, mã số N07.01.210 ghi cụ thể là bộ tim phổi nhân tạo được dùng trong phẫu thuật tim mạch hay trong kỹ thuật ECMO, đồng thời có văn bản mô tả và làm rõ là bộ tim phổi nhân tạo được dùng trong phẫu thuật tim mạch hay trong kỹ thuật ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) hay trong trường hợp cấp cứu, hồi sức đặc biệt nào khác.


 2. Khi xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật cần ghi rõ những loại vật tư y tế nào chưa tính vào cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế.


 3. Đối với các loại vật tư y tế được điều chỉnh theo Công văn 6594 / BYT - BH mà người có thẻ bảo hiểm y tế phải thanh toán viện phí từ ngày 15/11/2013 đến nay, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh hướng dẫn người bệnh đến cơ quan Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh để được thanh toán trực tiếp theo quy định.


Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc;

 • Sở Y tế (để p/h);

 • Trang TTĐTBHXH TPHCM;

 • Lưu VT, NVGĐ1 (270).

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Lưu Thị Thanh Huyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.