Open navigation

Công văn 13483/BTC-THTK Cung cấp miễn phí bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  13483 / BTC - THTK 

V/v cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Trong thời gian qua Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng của ngành Tài chính. Để tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ thống nhất, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, quyết toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã nâng cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) phiên bản 6.0 trên nền tảng công nghệ mới, có nhiều tiện ích, an toàn và đáp ứng chế độ kế toán mới do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:


 • Đáp ứng Thông tư số  61 / 2014 / TT - BTC  ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc;


 • Giao diện phần mềm thân thiện, thiết kế theo quy trình nghiệp vụ kế toán tự động định khoản, tự động sinh bút toán đồng thời làm đơn giản hóa công việc hàng ngày của cán bộ kế toán;


 • An toàn về dữ liệu (sử dụng công cụ Quản trị dữ liệu hiện đại);


 • Sử dụng bộ danh mục thống nhất (kết nối với danh mục dùng chung của Bộ Tài chính);


 • Tuân thủ các tiêu chuẩn về phần mềm kế toán hiện hành.


Để đảm bảo tính thống nhất, tích hợp, tổng hợp được dữ liệu thu, chi ngân sách Nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều hành, quyết toán ngân sách, Bộ Tài chính cung cấp miễn phí bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0. Phần mềm được cung cấp tại trang web tinhocbotaichinh.vn


Đối với các đơn vị có nhu cầu triển khai, đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm KTXA6.0 đề nghị liên hệ với Cục Tin học và Thống kê tài chính theo địa chỉ:


 • Tại Hà Nội: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật: Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  Điện thoại: 04 - 2220 2888 Fax: 04 - 2220 8129


 • Tại TPHCM: Trung tâm Dữ liệu và Triển khai CNTT tài chính tại TPHCM:

Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TPHCM Điện thoại: 08 - 3930 3468 Fax: 08 - 3933 0206

Bộ Tài chính thông báo để Sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

 • Vụ NSNN;

 • Phòng Tài chính các huyện, thị xã;

 • Lưu VT, THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH


Đặng Đức Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.