Open navigation

Công văn 1582/SGDHN-TTTP Đề nghị dự đợt test Hệ thống E-BTS


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1582 / SGDHN - TTTP 

V/v Đề nghị dự đợt test Hệ thống E-BTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Thành viên thị trường Trái phiếu Chính phủ


Tiếp theo việc triển khai xây dựng Hệ thống Kết nối cho phép các tổ chức ngoài Sở (Vendor) có thể kết nối và gửi thông tin giao dịch TPCP (theo quy chuẩn do Sở quy định) vào hệ thống Giao dịch TPCP của Sở, Sở tiếp tục phát triển Cổng thông tin giao dịch TPCP trực tuyến trên Internet (Hệ thống E-BTS) phiên bản hoàn chỉnh với đầy đủ sản phẩm giao dịch, tiện ích phụ trợ và thông tin đa dạng nhằm hỗ trợ hoạt động giao dịch của thành viên và nhà đầu tư trên thị trường một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.


Sản phẩm này đóng vai trò như một Vendor (do Sở phát triển) được vận hành trên nền tảng Internet, được kết nối và đồng bộ thông tin hai chiều, theo thời gian thực với hệ thống Giao dịch TPCP (trong mạng WAN) đảm bảo thông tin nhất quán giữa hệ thống trên Internet và trong mạng WAN. Tới nay, Sở đã cơ bản hoàn thành phiên bản đầu tiên và sẽ tổ chức đợt kiểm thử với thành viên trước khi triển khai rộng rãi trên thị trường.


Để đạt được hiệu quả cao nhất, Sở sẽ tiến hành giả lập môi trường kiểm thử theo đúng mô hình sẽ triển khai thực tế sau này. Thông tin cụ thể về đợt test như sau:


 1. Phạm vi dự án


  Xây dựng Hệ thống E-BTS là phiên bản hình chiếu từ phân hệ của Thành viên trên hệ thống Giao dịch TPCP, được vận hành trên Internet có kết nối và trao đổi thông tin hai chiều theo thời gian thực với hệ thống Giao dịch TPCP, gồm có các tính năng chính như sau:


  1. Giao dịch trực tuyến: Là kênh giao dịch TPCP trực tuyến trên nền tảng Internet với các chức năng chính như sau:


   • Giao dịch trực tuyến trên E-BTS: cho phép Thành viên /NĐT có thể trực tiếp thỏa thuận giao dịch với đối tác và tùy chọn giao dịch phù hợp gửi vào Hệ thống Giao dịch TPCP.


   • Phòng ngừa rủi ro hiệu quả: hỗ trợ người dùng theo dõi, kiểm soát phòng ngừa rủi ro hiệu quả, cụ thể: thiết lập cơ chế phê duyệt lệnh nhiều cấp (cả NĐT và Thành viên) trước khi gửi lệnh vào Hệ thống Giao dịch TPCP và hỗ trợ kiểm soát số dư chứng khoán khi giao dịch.


  2. Công bố thông tin thị trường:


   • Thông tin thị trường sơ cấp: thông tin về các đợt phát hành trái phiếu, tín phiếu, thông tin tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu, thông tin tổng hợp về tình hình dư nợ, trả nợ.

   • Thông tin thị trường thứ cấp: Thông tin tổng hợp về tình hình giao dịch, thông tin về đặc điểm trái phiếu, tín phiếu, thông tin về lợi suất, kỳ hạn giao dịch.


   • Thông tin về thành viên thị trường và nhà đầu tư: tình hình giao dịch theo thành viên, nhà đầu tư, thị phần của thành viên.

  3. Nghĩa vụ của thành viên: cung cấp các tiện ích thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo của thành viên.


  4. Phương thức bảo mật thông tin: Triển khai giải pháp chữ ký số nhằm mã hóa dữ liệu truyền và xác thực người dùng trên lệnh giao dịch, báo cáo, công bố thông tin chuyển vào Hệ thống Giao dịch TPCP.

 2. Kế hoạch thực hiện:


  Sở đề nghị Quý Thành viên thực hiện các công việc chuẩn bị theo kế hoạch như sau:


  • Ngày  28 / 10 /2014: Thành viên download tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu hướng dẫn cài đặt, bộ cài phần mềm, kịch bản test kết nối theo hướng dẫn sẽ được gửi qua email của đại diện giao dịch của thành viên.


  • Từ  28 / 10  đến 31/10/2014: Thành viên chuẩn bị cơ sở vật chất, cài đặt phần mềm và kiểm tra kết nối tới máy chủ.


  • Từ  03 / 11  đến 07/11/2014: thực hiện kiểm tra theo bộ kịch bản đã cung cấp và gửi lại kết quả test cho Sở vào cuối mỗi ngày làm việc hoặc muộn nhất là 10/11/2014 theo địa chỉ email là tttp@hnx.vn.


   Lưu ý: Các giao dịch được thực hiện trong đợt kiểm tra này hoàn toàn được xem là dữ liệu giả lập trên môi trường kiểm thử, không mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý buộc phải thanh toán giữa hai bên.


 3. Công tác hỗ trợ


Trong quá trình triển khai, Quý Thành viên cần thêm thông tin đề nghị liên hệ với Sở theo địa chỉ email: tttp@hnx.vn hoặc liên hệ trực tiếp với các đầu mối liên hệ như sau:


 • Hỗ trợ nghiệp vụ:


  o Chị Thủy: 0976 532 872


  o Chị Yến: 0936 432 565


  o Chị Hương: 0977 119 069


 • Hỗ trợ kỹ thuật: anh Luân (0988 828 184)

Trên đây là kế hoạch tổng thể triển khai đợt kiểm thử cho Hệ thống E-BTS, đề nghị Quý Thành viên gửi thông tin đầu mối liên lạc nhận tài liệu test trước ngày 27/10/2014 về cho Sở theo địa chỉ email là tttp@hnx.vn.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TTTP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.