Open navigation

Công văn 4028/LĐTBXH-LĐTL Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4028 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh


Trả lời công văn số  1000 / SLĐTBXH - CSLĐ  ngày 7/10/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh về xác định yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số  50 / 2013 / NĐ - CP ; khoản 4 Điều 6 Nghị định số  51 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ và khoản 3 Điều 8 Thông tư số  18 / 2013 / TT -  BLĐTBXH; khoản 4 Điều 9 Thông tư số  19 / 2013 / TT - BLĐTBXH  ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động và viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, công ty được loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh.


Đề nghị quý Sở căn cứ vào quy định nêu trên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xem xét, loại trừ yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 đối với người lao động và viên chức quản lý của của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

Như trên;

TT Phạm Minh Huân (để báo cáo).

 Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.