Open navigation

Công văn 4030/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4030 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng


Trả lời văn bản số  1320CV / LĐTBXH  ngày 19/8/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 49 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương; thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.


Theo nội dung công văn số  1320CV / LĐTBXH  thì trường hợp người lao động A có thời gian làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ 01/10/2008 đến 31/7/2014 là 5 năm 10 tháng (từ đủ 12 tháng trở lên), khi người lao động A bị mất việc làm, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.