Open navigation

Công văn 4046/LĐTBXH-LĐTL Chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4046 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang


Trả lời công văn số  837 / UBND - NCPC  ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. Việc điều động người lao động chuyển công tác sau ngày 01/01/1995 là không đúng quy định của pháp luật.


  2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.


Trường hợp Bà Lưu Bạch Nga có thời gian làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Kiên Giang (đơn vị hạch toán độc lập) trực thuộc Văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang, giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động) từ tháng  7 / 2006  đến tháng  4 / 2014  Bà chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Công ty TNHH một thành viên Phương Nam Kiên Giang có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Nga đối với thời gian thực tế làm việc tại Công ty.


Đối với thời gian từ tháng  7 / 2006  trở về trước, bà Nga công tác tại cơ quan nhà nước (Văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang, Sở Nội vụ Kiên Giang) thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang liên hệ với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Bộ Nội vụ (để biết);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.