Open navigation

Công văn 4075/LĐTBXH-LĐTL Xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4075 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v: xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 cho người lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  7360 - CV / VPTU  ngày 10/9/2014 của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 cho người lao động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số  50 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ và khoản 3 Điều 8 Thông tư số  18 / 2013 / TT - BLĐTBXH  ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì khi xác định lợi nhuận thực hiện làm căn cứ để xác định mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động, công ty loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, đề nghị Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định nêu trên để xem xét, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2013 khi xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 đối với người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Xây dựng Tân Thuận và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.