Open navigation

Công văn 4408/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4408 / LĐTBXH - LĐTL

V/v hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco

(Số 31, Minh Khai, thành phố Hải Phòng)


Trả lời công văn số 02 / CV ngày 30/10/2014 của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó, kể từ ngày này, người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó; khi người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.


  2. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 33 / 2012 / TT - BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm.


Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung công văn số 02 / CV thì Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty Thương mại và Du lịch Hatraco, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco và thời gian người lao động làm việc tại các công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước mà người lao động chuyển đến Công ty Thương mại và Du lịch Hatraco trước ngày 01/01/1995.


Trường hợp người lao động chuyển đến Công ty Thương mại và Du lịch Hatraco sau ngày 01/01/1995 thì Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco và thời gian làm việc tại Công ty Thương mại và Du lịch Hatraco.

Trường hợp người lao động được tuyển dụng làm việc tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco thì Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hatraco có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian làm việc tại công ty.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.