Open navigation

Công văn 4512/LĐTBXH-TCCB Nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  4512 / LĐTBXH - TCCB 

V/v nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề


Trả lời Công văn số  1994 / TCDN - TCCB  ngày 30/9/2014 của Tổng cục Dạy nghề đề nghị xem xét và giải quyết nguyện vọng nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu đối với công chức, Bộ có ý kiến như sau:


Điều kiện, tiêu chuẩn để nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu được quy định rõ trong Thông tư số  08 / 2013 / TT - BNV  ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và Quyết định số  51 / QĐ - LĐTBXH  ngày 13/01/2014 về việc Ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định là một trong những điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn.


Đề nghị Tổng cục Dạy nghề thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ


Trịnh Minh Chí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.