Open navigation

Công văn 14129/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2014 Thẩm định Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 14129/TCHQ-TXNK

V/v thẩm định Thông tư ban hành Danh mục HH XK, NK VN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 23/6/2014; căn cứ thông báo số 536/TB-BTC ngày 08/08/2014 của Bộ Tài chính thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo bộ về việc giao Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát tổng thể nội dung Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (năm 2012) và các phụ lục kèm theo.

Trên cơ sở các nội dung rà soát, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục và tổng hợp các nội dung cần sửa đổi tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo quy định về trình tự ban hành Thông tư, Tổng cục Hải quan xin gửi dự thảo tờ trình Bộ, dự thảo Thông tư và Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, Tổng hợp các điểm sửa đổi, Tổng hợp các nội dung sửa đổi quan trọng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để Vụ Pháp chế thẩm định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Vụ.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.