Open navigation

Công văn 4545/LĐTBXH-LĐTL Trả lương cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4545 / LĐTBXH - LĐTL

V/v trả lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng

Trả lời công văn số 3213 / TCTKTKT - TCLĐ ngày 29/10/2014 của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng về việc xếp lương đối với ông Hoàng Ngọc Duệ tại thời điểm nghỉ hưu (tháng 12 / 1989) , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  • Việc xếp lương tại thời điểm tháng 12 / 1989 được thực hiện theo Nghị định số 235 / HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang và Quyết định số 97 / CT ngày 14/4/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương.

  • Việc phân loại lao động theo nghề thời điểm trước năm 1989 được thực hiện theo Bảng phân loại lao động theo nghề ban hành kèm theo Quyết định số 278 / LĐ - QĐ ngày 13/11/1976 của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm theo các văn bản nêu trên để Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng biết./.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Tống Văn Lai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.