Open navigation

Công văn 4592/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện vốn Nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4592 / LĐTBXH - LĐTL

V/v tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện vốn Nhà nước

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2607 / SLĐTBXH - CSLĐVL ngày 25/11/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trích lập quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện vốn nhà nước chuyên trách; sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 19 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì người được chủ sở hữu cử làm đại diện phần vốn góp của nhà nước, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành công ty có cổ phần, vốn góp, nếu được công ty có cổ phần, vốn góp trả thù lao, tiền thưởng thì sau khi nhận các khoản thù lao, tiền thưởng này, người đại diện vốn phải nộp cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó chủ sở hữu chi trả cho người đại diện vốn gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 71 / 2013 / NĐ - CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì người đại diện chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và doanh nghiệp đó trả theo quy định của pháp luật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.