Open navigation

Công văn 3787/BHXH-CST Đăng ký KCB ban đầu cho thẻ BHYT quý I-2015


BAa HIEM xA HQI VIeT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM BAO HIEM xA HQI TP.HO CHi MINH DQc l,p - TV do - H,nb pbuc


S6 :1;>OOIBHXH-CST TP. H6 Chi Minh, ngitylt thang41 niim 2014

VIv dang ky kham chfra b~nh

ban diu cho the BHYT quy 1 / 2015


Kinh gui: Bao hiSrn xa hQi qu~n, huy~n.

Phong cAp s6 , the.


Th\lc hi~n cong van 602 / BHXH - NVGDI vS vi~c dang kY kharn chua b~nh ban d~u cho the BHYT. Bao hiSrn xa hQi Tp. H6 Chi Minh thong bao

danh sach dang kY vao cac cO'sa y tS cac nh6m d6i tugng trong quy 1 / 2015

theo danh sach dinh kern.

/ / www .bhxhtphcrn.gov.vn/" class="a" target="_blank">Yeu c~u Bao hiSrn xa hQi qu~n, huy~n; Phong cAp s6, the truy c~p vao trang web www.bhxhtphcrn.gov.vn ho~c tren dUOng truySn FTP va thong bao cho cac dan vi, cac dl;lily xa phuOng dS th\lc hi~n.l.~


Noi nh(in:

- Nhutren;

- Cae phong nghi~p V\l;

- Trang Web BHXH TP;

- LUll VT, P.CST~

image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_001 .png" height="1118" width="806">

image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_002 .gif" height="816" width="1140">


BAa HIEM xA HOI VIET NAM

BAo HltM xA HQI THANH PHO HO CHi MINH

BANG TONG H<}p VI¥C cAp THE BHYT BAN DAu T~I cAc CO Sa KCB

Quy 112015

(Binh kern clIng van s6 ~O~l' I~'Ct-\_ LkT )

B6i vUi cac the BHIT gia h(ln vdn dU(1cdip tflc dang kj t(li nui dang kj KCB ban dliu theo the ca. Cac d6i tll{11lgtang mbi va thay d6i cO'sit KCB ban dliu thl / C hi~n theo cong van nay tir 01/0112015.


1. Cac CIT SO' KCB thuqc IT giam djnh va IT Da tuySn

TENcaSOKCB MAKCB DjaChi DANG KY KCB BAN DAu GHICmJ

SIT (theo cac nhOm delituvng )

I B~nh vi~n Th6ng Nhftt 025 OILy ThuOng Ki~t - PhuOng 7 - Qu~ nn Blnh DUllc cftp KhOng nh~ cac d6i tur;rng duai 15 tu6i

2 B~nh vi~n 30/4 011 09 Su Van Hanh - P. 9- 0.5 DU(Jc dio Khone: nh~ cac doi tur;rne:duai 15 tuoi

3 B~nh vi~n 175 034 786 Nguyen Ki~m- P. 3- Q. G6 vftp KhIlne:

4 B~nh vi~n da khoa Buu Di~n - C(J Sa I 023 270LYThuOngKi~t-P.14-Qu~ 10 DUllCcftp KhOng nh~ cac d6i tur;rng duai 15 tu6i B~nh vi~n da khoa Buu Di~n - C(J Sa II 044 68 Nguyen Ouy Hi~u - P.Thao Di~n - Qu~ 2 DUllc cftp Khong nh~ cac d6i tur;rng duai 15 tu6i B~nh vi~n da khoa Buu Di~n - C(J Sa III 008 115 Pasteur - Qu~ 3 DUllc cfto Khone: nh~ cac doi tur;rnl1;duai 15 tuoi


TEN ca so KCB MAKCB DJACHi DANG KY KCB BAN DAu GHICHlJ

STT (theo cac nhom delituvng)

1 B~nh vi~n Nguy@n Trai 014 314 Nguyen Trai - PhuOng 8 - Qu~ 5 DUllCcftp Khong nh~ cac d6i tur;rng duai 15 tu6i

2 B~nh vi~n Nguy@n Tri PhllO'llg 013 468 Nguyen Trai - PhuOng 8 - Qu~ 5 DUllc cftp

3 B~nh vi~n Nhin dan Gia Binh 030 01 N(J Trang Long - PhuOng 7 - Qu~ Binh Th\lIlh Du<;rccftp

4 B~nh vi~n nhin dan 115 024 527 Su V\IIl H\IIlh - PhuOng 12 - Qu~ 10 KhOng

5 B~nh vi~n Clip cwu Trllng VIlO'llg 026 266 Ly ThuOng Ki~t - PhuOng 14 - Qu~ 10 Du<;rccftp Khong nh~ cac d6i tur;rng duai 15 tu6i

6 B~nh vi~n An Binh 012 146 An Binh - PhuOng 7 - Qu~ 5 Du<;rccftp

7 B~nh vi~n da khoa Sai Gon 001 125 Le L<;ri- PhuOng Ben Thanh - Qu~ 1 Du<;rccftp

8 BV Bi@u dllil'ng PHCN BT b~nh Ngh@ Nghi~p 020 125 / 61 Au Owng Uln - PhuOng 2 - Qu~ 8 Du<;rccftp KhOng nh~ cac d6i tur;rng duai 15 tu6i

9 B~nh vi~n da khoa khu v'1c Thii Bwc 036 64 Le Vlln Chi - KP 1- Linh Trung - Qu~ TM Duc Du<;rccftp

Quoc 10 22 - dUOng Nguyen Vlln Hoai - Ap Biiu Tre 2 - Xa An

10 B~nh vi~n da khoa khu v'1c Cii Chi 040 Du<;rccftp

Hoi - Huven CU Chi

Tr;un y te xa Phuac Vinh An - Huy~n CU Chi 344 Tinh 10 8 - Ap 5 - Xa Phuac Vinh - CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Tan Th\lIlh Dong - Huy~n CU Chi 348 - Ap 7 - Xa Tan Th\lIlh DOng - CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Thai My - Huy~n CU Chi 345 Ap Binh Thur;rng 1 - Xa Thai My - CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Binh My - Huy~n CU Chi 349 Tinh 10 9 - Ap 5 - Xa Blnh My - Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Hoa Phil - Huy~n CU Chi 347 Ap 14 - Xa Hoa Phil - Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xiI Tan An Hoi - Huy~n CU Chi 343 Ap Moi 160 1 - Xa Tan An Hoi Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Trung L~p Thu(JDg - Huy~n CU Chi 334 Ap Trung Binh Xa Trung L~p Thu(JDg - Huy~n Cu Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Trung L~p HlI- Huy~n CU Chi 339 Ap x6m mai - Xa Trung L~p H\l- Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Tan Th\lIlh ny - Huy~n CU Chi 346 Ap 2 - Xa Tan Th\lIlh ny - Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Trung An - Huy~n CU Chi 340 Ap An Binh - Xa Trung An - Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Tan Phil Trung - Huy~n Cli Chi 350 Ap Dinh - Xa Tan Phil Trung - Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Tan ThOng Hoi - Huy~n CU Chi 351 Qu6c 10 22 - Xa Tan Thong HOi - Huy~n CU Chi khong h\lIl che 56 the dllng IcY Tr;un y te xa Phuac Th\lIlh - Huy~n CU Chi 341 Ap Phuac Hung - Xa Phuac Th\lIlh - Huy~n CU Chi khOng h\lIl che 56 the dllng IcY

image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_003 .gif" height="795" width="1107">


Tr;un y tt thi trlln CU Chi - Huyen CU Chi 331 Ph;un HihJ Tiim - KP 3 Thj trlln CU Chi - Huyen CU Chi khong h!UIeht s6 the dlUlg kY Tr;un y tt xii Phuae Hiep - Huyen CU Chi 342 Qu6e 1(\22 - Ap Phuae Hoa - xii Hiep Phuae -H.CU Chi khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

II B~nh vi~n da khoa khu v"c H6c Mon 041 65 / 2B Ba Trieu - TT H6e Mon - Huyen H6e Mon Duqedp

Tr;un Y tt xii Ba Ditm - H. H6e Mon 363 xii Ba Ditm - H. H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;unY tt xii DOng Th!Ulh - Huyen H6e Mon 355 xii Dong Th!Ulh Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlg kY Tr;un Y tt xii Nhi Binh - Huyen H6e Mon 354 Xii Nhi Binh-Huyen H6e Mon-TP. H6 Chi Minh khong h!UIeht s6 the dlUlg kY Tr;unY W xii Too Hiep - Huyen H6e Mon 353 Tr;unY tt xii Too Hiep - Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;unY W xii Too TMi Nhi - Huyen H6e Mon 356 xii Too Thai Nhi • Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;unY tt xii Too XuOO- Huyen H6e Mon 359 xii Too XuOO- Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;un Y tt xii Thj trlln H6e Mon - Huyen H6e Mon 352 xii Thj trlln H6e Mon Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgky Tr;un Y tt xii TMi Tam ThOn - Huyen H6e Mon 357 xii TMi Tam ThOn Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlg kY Tr;un Y tt xii Trung Chanh -Huyen H6e Mon 361 xii Trung Chanh Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlg kY Tr;un Y tt xii XuOOThai Dong -Huyen H6e Mon 360 xii XuOOTMi DOng Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgky Tr;un Y tt xii XuOOTMi Son -Huyen H6e Mon 358 xii XuOOTMi Son - Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

Tr;un Y tt xii XuOOTMi Thuqng - Huyen H6e Mon 362 xii XuOOThai Thuqng Huyen H6e Mon khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

12 B~nh vi~n Qu,n Tho Du-c 037 29 PM Chau - P. Tam Binh - Qulin TM Dire Duqedp

TYT phuimg Linh XuOO-Qulin TM Dire 097 phuimg Linh XuOO-Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Binh Chitu-Qulin TM Dire 098 Phuimg Binh Chitu - Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Linh Trung-Qulin TM Dire 099 phuimg Linh Trung-Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Tam Binh-Qulin Tho Dire 100 phuimg Tam Binh-Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Tam PM-Qulin Tho Dire 101 phuimg Tam PM-Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlg ky TYT phuimg Hiep Binh Phuae-Qulin TM Dire 102 phuimg Hiep Binh Phuae-Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Hiep Binh Chanh-Qulin TM Dire 103 phuimg Hiep Binh Chanh-Qulin Tho Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Linh Chitu-Qulin TM Dire 104 phuimg Linh Chitu-Qulin Thu Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Linh Tay-Qulin TM Dire 105 phuimg Linh Tay-Qulin TM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Linh DOng-Qulin TM Dire 106 phuimg Linh Dong-Qulin Tho Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Binh Thc;>-QulinTM Dire 107 huimg Binh Thc;>-QulinTho Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Truimg Thc;>-QulinTho Dire 108 phuimg Truimg Thc;>-QulinTM Dire khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

14 B~nh vi~n Qu,n 1 -CO' sO'1 051 338 Hai Ba Trung - Phuimg Too Dinh - Qulin 1 Duqe e~p B~nh vi~n Qu,n 1 - CO' sO'11 004 29A Cao Ba Nh<l- QUlin 1 Duqedp

Tr;un Y tt Phuimg Co Giang - Qulin 1 084 phuimg Co Giang khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

Tr;un Y tt Phuimg Ph;un Ngii LiIo - Qulin 1 082 phuimg Ph;un Ngii LiIo khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;un Y tt Phuimg Nguyen Thai Binh - Qulin 1 081 phuimg Nguyen Thai Binh khong h!UIeht s6 the dlUlgky

14 ~nh vi~n Qu,n 2 075 130 Le VlUIThjnh - P. Binh Trung Tay - Qulin 2 Duqe e~p

TYT phuimg Blnh Trung Tay - Qulin 2 199 phuimg Binh Trung Tay - Qulin 2 khong h!UIeht s6 the dlUlgkY TYT phuimg Thilo Dien - Qulin 2 195 phuimg Thao Dien - Qulin 2 khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

15 B~nh vi~n Qu,n 3 009 114 - 116 Trlln Qu6e Thilo - Phuimg 7 - Qulin 3 Duqe e~p

Tr;un y tt phuimg 5 • Qulin 3 216 Phuimg 5 - Qulin 3 khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;un y te phuimg 12 - Qulin 3 209 Phuimg 12 - Qulin 3 khong h!UIeht s6 the dlUlgkY

16 B~nh vi~n Qu,n 4 010 63- 65 Btn VOOD6n - Phuimg 12 - Qulin 4 Duqedp

Tr;un y tt phuimg 1 - Qulin 4 265 Phuimg 1- Qulin 4 khong h!UIeht s6 the dlUlgkY Tr;un y tt phuimg 9 - Qulin 4 253 Phuimg 9 - Qulin 4 khong h!UIeht s6 the dlUlgkY


image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_004 .gif" height="795" width="1107">


Tr\Ull y W phuimg 16 - Qulin 4 262 Phuimg 16 - Qulin 4 khong h!U1che 56 the dang kY

17 B~nh vi~n Qu,n 5 015 644 Nguyen Trili - Phuimg 11 - Qulin 5 Duqc cc1p

Tr\Ull y te phuimg 1 - Qulin 5 274 76 Nguyen Bieu - Phuimg 1 - Qulin 5 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg 6 - Qulin 5 278 50 Nguyen Van Dimg - Phuimg 6 - Qulin 5 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y W phuimg 10 - Qulin 5 279 140 Hai Thuqng Lan Ong - Phuimg 10 - QU!U15 khong h!U1che 56 the dang ky

18 B~nh vi~n Qu,n 6 017 s6 2D Duimg Chq Urn Phuimg II Qulin 6 Duqc cc1p

Tr\Ull y W phuimg I - Qulin 6 289 148 Gia Phu - Phu{1I\g I - Qulin 6 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg 5 - Qulin 6 286 223 Hiiu Giang - Phuimg 5 - Qulin 6 khong h!U1che 56 the dang ky Tr\Ull y te phuimg 13 - Qulin 6 282 A14 / 1 Ba Horn - Phuimg 13 - QU!U16 khong h!U1che 56 the dang kY

19 B~nh vi~n Qu,n 7 019 10 I Nguyen Thj Thiip - Tan Phu - Qulin 7 Duqc ccip

Tr\Ull y W phuimg Tan Quy - Qulin 7 326 151 Duimg 56 15 - KP3 - P.Tan Quy - Qulin 7 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg Tan Phu - Qulin 7 328 01 Duimg 56 1 - p. Tan Phu - Qulin 7 khong h!U1che 56 the dang ky Tr\Ull y te phuimg Tan Hung - Qulin 7 324 1118 Le Van LU{1I\g- P. Tan Hung - Qulin 7 khong h!U1che 56 the dang kY

20 B~nh vi~n Qu,n 8 021 82 Cao L6 - Phuimg 4 - Qulin 8 Duqc cc1p Benh vien Qulin 8 (PK R(ich Cat) 052 160 Me c6c - Phuimg 15 - Qulin 8 Duqc cc1p Benh vien Qulin 8 (PK X6rn Cui) 053 379 Tung Thien VU{1I\g- P.12 - Qulin 8 Duqc cc1p

Tr\Ull y te phuimg 9 - Qulin 8 300 Phuimg 9 - Qulin 8 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg 16 - Qulin 8 309 phuimg 16 - Qulin 8 khong h!U1che 56 the dang kY

21 B~nh vi~n Qu,n 9 022 387 Le Van Viet - P. Tang Nh{1I\Phu A - Qulin 9 Duqc cc1p

Tr\Ull Y te Phuimg Phuac Binh - Qulin 9 120 Phuimg Phuac Binh - Qulin 9 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull Y te Phuimg Long Phuac - Qulin 9 118 Phuimg Long Phuac - Qulin 9 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull Y te Phuimg Hiep Phu - Qulin 9 112 Phuimg Hiep Phu - Qulin 9 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull Y W Phuimg Long Truimg - Qulin 9 119 Phuimg Long Truimg - Qulin 9 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull Y te Phuimg Phuac Long B - Qulin 9 115 Phuimg Phuac Long B - Qulin 9 khong h!U1che 56 the dang kY Tr(irn Y W Phuimg Long Th!U1hMy - Qulin 9 110 Phuimg Long Th!U1hMy - Qulin 9 khong h!U1che 56 the dang ky

22 B~nh vi~n Qu,n 10 027 571 Su V!U1H!U1h- Phuimg 13 - Qulin 10 Duqc cc1p

Tr\Ull y te phuimg 9 - Qulin 10 250 445 Ly Thai T6 - P. 9 - Qulin 10 khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg 10 - Qulin 10 244 456 Ly Thai T6 - P. 10 - Qulin 10 khong h!U1che 56 the dang kY

23 B~nh vi~n Qu,n 11 028 72 duimg 56 5 CX Binh TMi - Qulin 11 Duqc cc1p

Tr\Ull y W phuimg 6 • Qulin 11 250 Phuimg 16-Qulin II-TP. Hi>Chi Minh khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg 12 - Qulin 11 244 Phuimg 12-Qulin 11-TP. Hi>Chi Minh khong h!U1che 56 the dang kY Tr\Ull y te phuimg 14 - Qulin II 237 Phuimg 14-Qulin II-TP. Hi>Chi Minh khong h!U1che 56 the dang kY

24 B~nh vi~n Qu,n 12 029 III Tan Chanh Hiep - Qulin 12 Duqc cc1p

TYT phuimg Th!U1hXuan - Qulin 12 087 Phuimg Th!U1hXuan - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY TYT phuimg Th!U1hLQc • Qulin 12 088 Phuimg Th!U1hLQc - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY TYT phuimg Hiep Thanh - Qulin 12 089 Phuimg Hiep Thanh - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang ky TYT phuimg Thai An - Qulin 12 090 Phuimg TMi An - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY TYT phuimg Tan Chanh Hiep - Qulin 12 091 Phuimg Tan Chanh Hiep - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY TYT phuimg An PM DOng - Qulin 12 092 Phuimg An Phu Dong - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY TYT phuimg Tan TMi Hiep - Qulin 12 093 Phuimg Tan TMi Hiep - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY TYT phuimg Trung My Illy - Qulin 12 094 Phuimg Trung My Illy - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang ky TYT phuimg Dong Hung Thulin - Qulin 12 095 Phuimg Dong Hung Thulin - Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang ky TYT phuimg Tan TMi Nhc1t- Qulin 12 096 Phuimg Tan Thai Nhc1t• Qulin 12 khong h!U1che 56 the dang kY


image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_005 .gif" height="795" width="1108">


Tr!lffi Y t~ Tan Hlffig Thu~ - Qu~ 12 484 Phuimg Tan Hlffig Thu~ - Qu~ 12 khong h!Ulch~ 56 the dang kY

25 B~nh vi~n Qu~n Go vip 035 212 Le Dlrc Thq - Phuimg 15 - Qu~ Go V~p Dugc c~p B~nh vi~n Qu~n Go vip - 01 Sir II 470 304 Quang Trung - Phuimg II - Qu~ Go V~p Dugc c~p

Tr!lffi y t~ phuimg 8 - Qu~ Go V~p 491 1000 Quang Trung - Phuimg 8 - Qu~ Go V~p khong h!Ulch~ 56 the dang kY

26 B~nh vi~n Qu~n Phu Nhu~n 032 274 Nguyen Trqng Tuy~n - P. 8 - Qu~ Phu Nhu~ Dugc c~p

27 B~nh vi~n Qu~n Tin Binh 033 605 Hoimg Van Th\l - Phuimg 4 - Qu~ Tan Binh Dugc c~p

TYT phuimg 10 - Qu~ Tan Binh 163 phuimg 10 - Qu~ Tan Sinh khong h!Ul ch~ 56 the dang kY TYT phuimg 15 - Qu~ Tan Binh 168 phuimg 15 - Qu~ Tan Binh khong h!Ulch~ 56 the dang kY

28 B~nh vi~n Qu~n Binh Th\lnh 031 112 Dinh Tien Hoimg - Phuimg I - Qu~ Sinh Th!Ulh Dugc c~p

Tr!lffi y t~ phuimg 21- Qu~ Binh Th!Ulh 150 220/24 XO Vi~t Nghe TInh - P.21 - Q. Binh Th!Ulh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y W phuimg 24 - Qu~ Binh Th!Ulh 142 8/11 Nguyen Thien Thui!t - P.24 - Q. Binh Th!Ulh khong h!Ulch~ 56 the dang ky Tr!lffi y t~ phuimg II - Qu~ Binh Th!Ulh 135 235 Phan Van Trj - P.II - Q. Binh Th!Ulh khong h!Ulch~ 56 the dang kY

29 B~nh vi~n Qu~n Tin PM 054 609-611 Au Co - Phuimg Phu Trung - Qu~ Tan PM Dugc c~p

Tr!lffi Y t~ Phuimg PM Thq Hoa - Qu~ Tan Phu 174 Phuimg PM Thq Hoa - Qu~ Tan Phu khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi Y t~ Phuimg Tan Quy - Qu~ Tan PM 172 Phuimg Tan Quy - Qu~ Tan PM khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi Y t~ Phuimg Tan Thimh - Qu~ Tan Phu 173 Phuimg Tan Thimh - Qu~ Tan PM khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi Y t~ Phuimg Tan Thai Hoa - Qu~ Tan PM 179 Phuimg Tan Thai Hoa - Qu~ Tan Phu khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi Y t~ Phuimg Tay Th!Ulh - Qu~ Tan PM 170 Phuimg Tay Th!Ulh - Qu~ Tan Phu khong h!Ulch~ 56 the dang kY

30 B~nh vi~n Qu~n Blnh Tin 055 809 Huong 16 2 - P.Binh Trj Dong A Qu~ Binh Tan Dugc cdp

Tr!lffi Y t~ Phuimg Binh Hlffig Hoa A - Qu~ Sinh Tan 312 621 Tan Ky Tan Quy - P. Binh Hlffig Hoa A - QU!UlSinh Tan khong h!Ulch~ 56 the dang ky

31 B~nh vi~n Huy~n Blnh Chanh 038 E9-5 Nguyen Hiiu Tri - IT Tan Tuc - H.Binh Chanh Dugc c~p

Tr!lffi y t~ xii. Vinh L6C B - H. Binh Chanh 367 xii.Vinh L6C B - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xa Vinh L6c A-H. Binh Chanh 366 xii. Vinh L6c A - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang ky Tr!lffi y t~ xli Tan Tuc - H. Binh Chanh 364 xli Tan Tuc - H. Binh Chanh khong h!Ul ch~ 56 the dang ky Tr!lffi y t~ xli Tan Quy Tay - H. Binh Chanh 377 xli Tan Quy Tay - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Tan Nhllt - H. Binh Chanh 370 xli Tan Nhllt - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Quy Dlrc - H. Binh Chanh 379 xli Quy Dlrc - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xii.Phong Phu - H. Binh Ch3nh 373 xli Phong Phu - H. Binh Chanh khong h!Ul ch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Ph!lffi Van Hai - H. Binh Chanh 365 xli Ph!lffi Van Hai • H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Tan Kien - H. Binh Chanh 371 xli Tan Kien - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Le Minh Xuan • H. Binh Chanh 369 xli Le Minh Xuan - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Hlffig Long - H. Sinh Chanh 375 xli Hlffig Long· H. Binh Ch3nh khong h!Ul ch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Da Phuac - H. Binh Ch3nh 376 xii.Da Phuac • H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Sinh Lgi - H. Binh Chanh 368 xli Binh L(]i • H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Sinh Hlffig - H. Binh Chanh 372 xli Binh Hlffig - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli Binh Chanh· H. Binh Chanh 378 xli Binh Chanh - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli An PM Tay - H. Binh Chanh 374 xli An PM Tay - H. Binh Chanh khong h!Ulch~ 56 the dang kY

32 B~nh vi~n Huy~n Nha Be 045 281 A Le Van Luong Ap 3-XlI Phuac Ki~ng- H.Nhli Be Dugc c~p

Tr!lffi y t~ xli Nhon Dlrc - HUYen Nha Be 383 548/28 Nguyen Binh - Ap 2- Xli Nhon DlrC - H. Nhli Be khong h!Ulch~ 56 the dang kY

33 B~nh vi~n Huy~n dn Gii1 042 Ap Mieu - Xli cAn Th!Ulh - HUYen cAn Gia Dugc cdp

Tr!lffi y t~ xli Binh Kh3nh • HUYen cAn Gia 388 Xli Binh Khanh - HUYen cAn Gia khong h!Ulch~ 56 the dang kY Tr!lffi y t~ xli An Thai Dong - HUYen cAn Gia 390 Xli An Thai Dong - HUYen cAn Gia khong h!Ulch~ 56 the dang ky


image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_006 .gif" height="795" width="1108">


Tr;un y W xl! Tam ThOn Hi~p - Huy~n can Giil 389 Xl! Tam Thon Hi~p - Huy~n can Giil khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg ky Tr;un y W xl! Ly Nhcm - Huy~n can Giil 393 Xl! Ly Nhcm - Huy~n can Giil khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY

Tr;un y t~ xl! Long Hoa - Huy~n can Giil 392 Xl! Long Hoa - Huy~n can Giil khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y t~ xl! Th\Ulh An - Huy~n can Giil 391 Xli Th\Ulh An - Huy~n can Giil khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y t~ xli can Th\Ulh - Huy~n can Giil 387 Xl! can Th\Ulh - Huy~n can Giil khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY

34 B~nh vi~n Huy~n Co Chi 039 Tinh IQ 7 - Ap Chq Cii - Xl! An Nhcm Tiiy - H.CiJ Chi Duqc dp

Tr;un y W xl! An Phil - Huy~n CiJ Chi 333 Ap x6m thu6c - Xl! An Phil - CiJ Chi khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y t~ xli PM Hoa Dong - Huy~n CiJ Chi 338 Tinh 1Q15 - Ap Chq - Xli PM Hoa DOng - CiJ Chi khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y t~ xl! Phil My Hung - Huy~n CiJ Chi 332 Ap PM Lqi - Xl! PM My Hung -Huy~n CiJ Chi khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y t~ xl! Nhu~ Duc - Huy~n CiJ Chi 336 Duang Ngl! Tu- Xl! Nhu~ Duc - Huy~n CiJ Chi khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y t~ xl! Ph;un VIDl CQi - Huy~n CiJ Chi 337 Ap 3 - Xl! Ph;un VIDl CQi - Huy~n CiJ Chi khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg kY Tr;un y W xl! An Nhcm Tiiy - Huy~n CiJ Chi 335 Ap 10 6 - Xl! An Nhcm Tay - Huy~n CiJ Chi khong h\Ul ch~ 56 the dIDlg ky


TEN co soKCB MAKCB DjaCbi DANG KY KCB BAN DAu GHICHl)

STT (tbeo cae nbOm d8i tuvng)

1 B~nh vi~n 7A 016 466 Nguyen Trl!i - Phuang 8 - Qu~ 5 Duqc cAp KhOng nh~ cac d6i tuqng duoi 15 tu6i

2 B~nh vi~n Quan Dan Mien Dong 057 50 Le VIDl Vi~t - Phuang Hi~p PM - Qu~ 9 Duqc dp

3 B~nh vi~n da khoa V\Ul H\Ulh 462 700 Su V\Ul H\Ulh (n6i dai) - P 12 - Qu~ 10 Duqc dp Khong nh~ cac d6i tuqng duoi 15 tu6i

4 B~nh vi~n Qu6c Anh 074 104-110 Duang 54 KDC Tan T<lo P.TT<lo - Q. Blnh Tan Duqc cAp

5 B~nh vi~n DK H6ng Duc - Chi nhanh III 463 234 Pasteur - Phuang 6 - Qu~ 3 Duqc cAp

6 B~nh vi~n DK Duc Khang 458 129A Nguyen Chi Thanh - P.9 - Qu~ 5 Duqc c~p

7 B~nh vi~n da khoa Ngc;>cLinh 043 43R2 - R4 H6 VIDl Hue - Phuang 9 - Q. PM Nhu~ Duqc c~p

8 B~nh vi~n da khoa tu nhan Trieu An 058 425 Kinh Ducmg Vucmg - P. An L<lc- Q. Blnh Tan Duqc c~p

9 B~nh vi~n Phucmg Dong 472 79 Thanh Thai - Phuang 14 - Qu~ 10 Duqc dp

10 B~nh vi~n KS DK Qu6c T~ Vii Anh 496 15 -16 Phan VIDl Tri P.7 Qu~ Go V~p Duqc dp

11 B~nh vi~n da khoa Hoan My Sai Gon 071 60 - 60 A Phan Xich Long - Phuang 1 - Qu~ PM Nhu~ Duqc dp

12 B~nh Vi~n Qu6c t~ Minh Anh 460 36 Duang 1B - Phuang Blnh Tri DOng - Q. Blnh Tan Duqc dp

13 B~nh Vi~n Tan Scm Nh~t 495 2B Ph6 Quang - P2 - Tan Blnh Duqc c~p


14 B~nh vi~n Giao thOng V~ tai TP HCM 076 72/3 Tran Qu6c TOIDl- p8 - Qu~ 3 Duqc c~p KhOng nh~ cac d6i tuqng duoi 15 tu6i


15 B~nh xa Su doan 9 061 Ap Cay SQP- Xl! Tan An HQi - H. CiJ Chi Duqc c~ KhOng nh~ cac d6i tuqng duoi 15 tu6i


16 B~nh vi~n da khoa tu nhan Xuyen A Qu6c IQ 22, ~p Chq, xl! Tan PM Trung, huy~n CiJ Chi, TP.HCM Duqc c~p 488

17 B~nh vi~n da khoa Tiim Tri Sai Gon 489 171 / 3 Truang Chinh, P. Tan Thai Nh~t, Q.12 Duqc dp B~nh Vi~n Chinh Hlnh Va Ph\lc H6i Chuc NIDlg

18 1A Ly Thuang Ki~t, P.7, Q. Blnh Th\Ulh Duqc c~p

TP.HCM 461

19 PKDK t1Vc thuQc TTYT nganh Cao 5UVN 049 229 Hoang VIDl Th\l- Phuang 8 - Q. Phil Nhu~ Duqcdp Khong nh~ cac d6i tuqng duoi 15 tu6i


20 PhOng khiim da khoa Tan Cang 419 1295B Nguyen Thi Dinh- P Cat Lai- Qu~ 2 Duqc c~p

21 PhOng khiim da khoa Phuoc An - Co So 1 060 473 Su V\Ul H\Ulh (n6i dai) P12 - Qu~ 10 Duqc c~p Phong khiim da khoa Phuoc An - Co So 2 457 686 duang 3/2 - P.4 - Qu~ 10 - Tp. H6 Chi Minh Duqc dp Phong khiim da khoa Phuoc An - Co So 3 497 95A Phan DIDlg Luu - Q. Phil Nhu~ - Tp. H6 Chi Minh Duqc c~p Phong khiim da khoa Phuoc An - Co So 5 065 42 Duang 26 - Phuang 10 - Qu~ 6 - Tp. H6 Chi Minh Duqc c~p
image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_007 .gif" height="796" width="1110">


PhOng kMm da khoa Phuoc An - Co Sa 6 066 197-198 Ton ThAt Thuy€t - Phuimg 3 - Qu~ 4 DU<;IccAp

23 Phong kham da khoa Sai Gon 059 3A35 Tinh IQ 10 (Ba Horn n6i dai) XlI Ph!UJIVan Hai - H DU<;ICcAp

Binh CMnh

Phong kham da khoa Sai Gon Trung tam kham b~nh s6 473 DU<;Icdp

2 132-134 Ly TMi T6 - Phuimg 2 - Qu~ 3

24 Phong kham da khoa An Philc 070 391 LyTMiT6Phuimg9-Qu~ 10 DU<;Icdp

25 Phong kham da khoa qu6c t€ Thien Philc 068 741-743 Qu6c IQ22 - IT CIl Chi - Huy~n CIl Chi DU<;IccAp

26 PhOng kham da khoa Thanh M~u 465 118 Banh Van Tran - P.7- Q. Tan Binh DU<;IccAp

27 Phong kham da khoa KCN Tan Binh 466 Lo 11-6 C\lm 02 Le Tn;mg TAn p.ray Th!Ulh- Q.Tan Phil DU<;Icdp

28 PhOng kham da khoa Thanh Cong 483 36 ray Th!Ulh- Phuimg ray Th!Ulh- Qu~ Tan Phil DU<;IccAp

29 PhOng kham Trung tam Ky Hoa 002 266-268 Duimg 3/2 - Phuimg 12 Qu~ 10- DU<;IccAp

30 Phong kham da khoa V!UlPh6c 062 1184 Le Duc ThQ - P.13 - Qu~ Go YAp DU<;IccAp

31 PhOng kham da khoa tu nhan Thien Y 067 703 Khu ph6 5 Qu6c IQ22 TT CU Chi DU<;IccAp

32 Phong kham da khoa qu6c t€ An Phu 486 251 A Luong Dinh Cua - Phuimg An Phil - Qu~ 2 DU<;IccAp

33 PhOng kham dk thuQc CTY TNHH Thien Vinh 482 11IlA D~g Thuc Vinh - XlI Thai Tam ThOn - Huy~n Hoc Mon DU<;IccAp

34 PhOng kham Dk thuQc CNl • Cong ty TNHH BV Da 485 18 dUimg Hoang HihJ Nam - KP My Thanh - P.Long Tlw1h My DU<;IccAp Khoa Hoan Hao Qu~9

35 Phong kham da khoa L;tc Long Quan 459 988 L;tc Long Quan - Phuimg 8 - Qu~ Tan Sinh DU<;IccAp

36 PhOng kham da khoa Ki€u Tien 047 323 A Le Quang Dinh - P. 5 - Q. Sinh Th!Ulh DU<;Icdp

37 Phong kham DK thuQc Cty TNHH ITYT Hoang Khang 285 Ba Horn - Phuimg 13 - Qu~ 6 DU<;Icdp

469

38 PhOng kham da khoa My Tung 451 142 Le H6ng Phong - Phuimg 3 - Qu~ 5 DU<;Icdp

39 PhOng kham da khoa qu6c W Chung Minh 063 95 H6 Ba Ki~n - Phuimg IS - Qu~ 10 DU<;ICcAp

40 Phong kham da khoa Vi~t Phuoc 064 772 Tan Ky Tan Quy - P. Sinh Hung Hoa- Qu~ Binh Tan DU<;IccAp

41 PhOng kham da khoa Hoan my Tan Binh 464 04A Hoang Vi~t - Phuimg 4 - Qu~ Tan Binh DU<;ICcAp


42 PKDK thuQc cong ty Phong Kham Da Khoa D;ti Phuoc 490 829-829 A duimg 3/2, P.7, Q.II DU<;Icdp

43 PhOng kham cong ty Pouyuen 425 DIO/89Q Qu6c LQ IA - P. Tan T;to - Qu~ Binh Tan Chi pMt hanh the cho cac d6i

tU(]I1gthuQc KCN PouYuen


TEN CO sa KCB MAKCB DjaChi DANG KY KCB BAN DAu GHICHU

STT (theo cae ohOm d6i "rflog)

I 215 H6ng Bang - Phuimg 11 - Qu~ 5 Chi pMt hanh the cho nhan vien

Tr!UJIYTCQ B~nh vi~n D;ti hQc Y dU<;IcTp. HCM 069 cong ty

2 Ap Th!Ulh An XlI Trung An • Huy~n CU Chi Chi pMt hanh the cho nhan vien Cong Ty TNHH Vi~t Nam Samho 411 cong ty

3 428 Nguyen TAt Thanh - Phuimg 18 - Qu~ 4 Chi pMt hanh the cho nhan vien Cong ty CP V~ Tai Va Thue Tau Bien Vi~t Nam 440 cong ty

Chi pMt hanh the eho nhlin vitn

4 48 Hng Phil P. Hng Nhan Phil B Qu~9

T6ng Cong Ty C6 Phfut Phong Phil 406 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

5 127 Le Van Chi - P. Linh Trung Qu~ ThIIDue

T6ng Cong Ty Vi~t Thang - CTCP 418 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

6 Lo 35 -37-39a Khu eh~ xuftt Linh Trung I Q. Thll Due

Cong Ty TNHH KoHan Vi~t Nam 395 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

7 2969-2971 QL IA Phulmg Tiin Thai Nhftt Qu~ 12

Cong Ty CP Eternal Prowess Vi~t Nam 430 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

8 1365 / 1 QL IA Phulmg An Phil Dong Qu~ 12

Cong Ty TNHH, Lien doanh Vinh Hung 433 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

9 7 Le Minh Xuiin - Phulmg 7 Qu~ Tiin Binh

T6ng Cong Ty C6 Phfut May Vi~t Ti~n 404 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

10 58 Tho!li Ngc;>eH<1u - P. Hoa Th!lOh Q. Tiin Phil

Cong Ty CP May Vi~t Thinh 445 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

11 516 Qu6cl() 13 Phulmg Hi~p Binh PhuCle Qu~ ThUDue

Cong Ty TNHH SX Ciin Nhan Hoa 410 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

12 636 638 Nguyen Duy - Phulmg12 Qu~8

Cong Ty CP May Hiiu Nghi 413 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

13 64 Ieh Th!lOh - P. Trulmg Th!lOh Qu~9

Cong Ty TNHH SX XDGT Tai L()e 429 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

14 440 No Trang Long - Phulmg13 - Qu~ Binh Th!lOh

Cong Ty CP May Binh Minh 416 eong ty

Chi phat hanh the eho nhiin vitn

15 206 Qu6e I() 22 - P. Trung My ray Qu~ 12

Cong Ty CP May Vi~t Hung 438 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

16 194 Nguyen Cong Tru Qu~1

Cong Ty CP HTKT Va XNK Satimex 417 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

17 02 Ngo Due K~ toa nha Me Linh tfutg 15 Qu~1

Cong Ty TNHH Nha May Bia Vi~t Nam 403 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

18 Ap Phil My - Phil Hoa DOng Huy~nCuChi

Cong Ty TNHH Eland Vi~t Nam 409 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

19 201 B Nguyen Chi Thanh - Phulmg 12 Qu~5

Tr!lffi YTCQ B~nh vi~n Chq Riiy 449 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

20 Lo A 2-3 KCN ray BAe CU Chi Xli Tiin An H()i H. CU Chi

Cone: Tv TNHH Qu6e T~ Unilever VN 401 eong ty

Chi pMt hanh the eho nhiin vitn

21 B6/1 C Trfut D!li Nghia Xli Tiin Kien - Huy~n Binh CMnh

Cong Tv CP San XUftt Oiav Khai Hoan 434 eong ty


5 OIC Trung tam tbuAc'1 SiT Lao dAn'1o_ A'

DANG KY KCB BAN DAu

TEN CO so KCB

(tbeo cac nbOm d6; tlrfl1g )

image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_008 .png" height="805" width="1122">


18 vo Van Ngan - PhuOng TruOng ThQ - Q. Thu Duc Chi nhlin dang IcY cho cac d6i

TYT TT nu6i dUO'ngbao tr<;lnguai blli Ii~t Thl\Dh L9C 475 tuqng thu9C trung tam

106/14D PhuOng 17- Qulin Sinh Thl\Dh Chi nhlin dang IcY cho cac d6i

TYT TT nu6i dUO'ngMo tr<;ltre em Go vAp 477 tuqng thu9c trung tam

45 Nguyen Van Bao - PhuOng 4 - Qulin Go vAp Chi nhlin dang IcY cho cac d6i

TYT TT dieu dUO'ngnguai b~nh tam thfuJ 478 tuqng thu9C trung tam

37 PhUChiiu PhuOng Tam PhU - Qulin ThU Duc Chi nhlin dang IcY cho cac d6i

TYT TT Mo tr<;ltre tan t!it rn6 c6i Thi Nghe 479 tuqng thu9c trung tam

153 X6 Viet Ngh~ TInh - PhuOng 17- Qulin Thu Duc Chi nhlin dang IcY cho cac d6i

TYT TT Mo tr<;lnguai tan !!it Hi~p Sinh CMnh 480 tuqng thu9c trung tam


Trung Tam Quan Ly KTX

DANG KY KCB BAN DAu

(theo cae nhOm aai tlJ'9'llg )

Chi pMt hanh the cho HSSV thu9c dlli Cho hQC qu6c gia


Ngily 20 thang 11 niim 2014

TP.cAp s6 THE

image src="3787_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_KCB_ban_dau_cho_the_BHYT_quy_I_2015 / Image_009 .png" height="823" width="1078">

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.