Open navigation

Công văn 3587/TCT-CS Trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3587 / TCT - CS

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Đồng Nai

- Công ty TNHH Fashion Garments

(Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4375 / CT - KTr2 ngày 07/8/2012 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và công văn số 010513-Tax ngày 29/5/2013 của Công ty TNHH Fashion Garments đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Đối với công văn số 01082012FGL ngày 9/8/2012.


  Tại công văn số 010513-Tax của Công ty TNHH Fashion Garments có đề cập đến công văn số 01082012FGL gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đồng gửi Tổng cục Thuế giải trình và kiến nghị về Biên Bản thanh tra thuế lập ngày 10/4/2012. Công văn số 01082012FGL nêu trên của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 773 / PC - TCT ngày 13/8/2012 chuyển Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để xem xét giải quyết theo quy định.


 2. Về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo điều kiện xuất khẩu của hoạt động dệt, 

  may.


  • Tại Khoản 2 Điều 46 Chương VII Nghị định số 24 / 2007 / NĐ - CP ngày 14/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:


   “Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007.”


  • Tại điểm 9 phần H Thông tư số 134 / 2007 / TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24 / 2007 / NĐ - CP :


“Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính và các ngành ban hành kể từ kỳ tính thuế 2007.”

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8951 / VPCP - KTTH ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ về ưu đãi thuế TNDN khi thực hiện cam kết với WTO, ngày 03/3/2009 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2348 / BTC - TCT hướng dẫn cụ thể về ưu đãi thuế TNDN.


 • Tại điểm 1 công văn số 2348 / BTC - TCT nêu trên đã quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt may được phép lựa chọn phương án để tiếp tục được ưu đãi thuế và thông báo với cơ quan thuế theo một trong hai phương án nêu tại công văn.


 • Mặt khác, tại điểm 3 công văn số 2348 / BTC - TCT nêu trên quy định: “3. Về thủ tục ưu đãi đầu tư: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư căn cứ vào các mức ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định mức ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư, ngược lại nếu nhà đầu tư không có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì không cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư”.


 • Tại điều 1 Thông tư số 199 / 2012 / TT - BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:


“Thông tư này hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 122 / 2011 / NĐ - CP đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu (trừ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt, may) mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO”.


Căn cứ các quy định nêu trên thì việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24 / 2007 / NĐ - CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ, Thông tư số 134 / 2007 / TT - BTC ngày 15/11/2007 và công văn 2348 / BTC - TCT ngày 3/3/2009 của Bộ Tài chính.


Thông tư số 199 / 2012 / TT - BTC nêu trên chỉ hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu (trừ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt, may) mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO


Trường hợp của Công ty TNHH Fashion Garments hoạt động trong lĩnh vực dệt, may và hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may do đó đề xuất được áp dụng nguyên tắc theo Thông tư số 199 / 2012 / TT - BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính là không có cơ sở xem xét giải quyết. Đề nghị Công ty TNHH Fashion Garments căn cứ vào các mức ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định mức ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Fashion Garments biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.