Open navigation

Công văn 3600/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3600 / TCT - CS

V/v Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

- Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning. 

(KCN Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01 / CST ngày 05/9/2013 và hồ sơ bổ sung ngày 23/9/2013 của Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning (Công ty) đề nghị giải quyết vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Qua nghiên cứu hồ sơ và các văn bản do công ty bổ sung ngày 23/9/2013, Tổng cục Thuế thấy rằng nội dung công văn hỏi của công ty chưa trình bày đầy đủ, cụ thể điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Mặt khác Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có hai công văn trả lời số 4609 / CT - TTHT ngày 30/7/2013 và công văn số 3529 / CT - TTHT ngày 27/6/2013 trả lời công ty. Tuy nhiên Công ty vẫn có ý kiến là Công ty không thuộc trường hợp phải chuyển đổi ưu đãi thuế theo tỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt may quy định tại Nghị định 24 / 2007 / NĐ - CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ và công văn số 2348 / BTC - TCT ngày 3/3/2009 của Bộ Tài chính.


Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định có liên quan và thực tế điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cho phù hợp. Trường hợp còn vướng mắc, vượt quá thẩm quyền, Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế đồng thời đề xuất phương án giải quyết để được xem xét trình các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.