Open navigation

Công văn 1950/TTg-KGVX Đôn đốc thực hiện Chỉ thị 15_CT-TTg tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1950 / TTg - KGVX

V/v đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15 / CT - TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 22 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15 / CT - TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong thời gian qua, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành, tuy nhiên kết quả còn hạn chế. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả, đồng bộ Chỉ thị số 15 / CT - TTg , Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:


 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 15 / CT - TTg , trong giai đoạn 2013-2015 phấn đấu đạt các mục tiêu chính sau đây:


  1. Trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp, từ năm 2014, có ít nhất 55% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và đến hết năm 2015 phấn đấu đạt mức 80% (trong đó văn bản điện tử dạng ảnh quét, số hóa từ văn bản giấy chiếm ít hơn 50% tổng số văn bản điện tử được trao đổi nội bộ);


  2. Trước Quý I năm 2014, trừ các loại văn bản có quy định mật, 100% các văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết công việc và 50% văn bản trao đổi giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài bộ hồ sơ giấy, đều phải gửi kèm bản điện tử của toàn bộ hồ sơ văn bản;


  3. 60% văn bản, hồ sơ chính thức trình lên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để giải quyết công việc ngoài bản giấy đều phải gửi kèm bản điện tử của toàn bộ hồ sơ trình; từng bước mở rộng phạm vi áp dụng đối với văn bản trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.


  4. Tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị trực thuộc các Bộ, cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương với nhau: Trong năm 2014 đạt 30% số văn bản, tài liệu chính thức hoàn toàn dưới dạng điện tử, 35% số văn bản dưới dạng hỗn hợp điện tử kèm bản giấy; cuối năm 2015 đạt ít nhất 50% số văn bản được trao đổi dưới dạng hỗn hợp;

   đ) Đối với việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân:


   • Tích cực, chủ động sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin chuyên ngành để gửi nhận văn bản, hồ sơ giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp;


   • 100% cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tổng hợp, thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý, dự thảo văn bản cần xin ý kiến thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước và các thông tin khác được quy định tại Điều 28 của Luật công nghệ thông tin và tại các điều 10, 11 và 12 Nghị định số 43 / 2011 / NĐ - CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.


  5. Từ năm 2014, các cơ quan nhà nước đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng khi thực hiện các mục b, c và d trên cần chủ động, tăng cường áp dụng chữ ký số để xác thực và gửi qua mạng các tài liệu, văn bản hành chính nhằm bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của nội dung và giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Văn bản điện tử trao đổi nếu đã được xác thực bằng chữ ký số thì không phải gửi kèm văn bản giấy, trừ trường hợp có quy định bắt buộc của pháp luật hoặc quy định khác của cấp có thẩm quyền.


 2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại văn bản này theo đúng tiến độ./
Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, 

  TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, HC, NC, KTN;

 • Lưu: VT, KGVX (3b)


THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.