Open navigation

Công văn 3788/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3788 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất xanh 

(Địa chỉ: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 115 / 2013 / CV - ĐX ngày 16/5/2013 của Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất xanh về chính sách thuế TNDN đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh và khấu hao bất động sản đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Ngày 9/5/2013, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 2530 / CT - TTHT trả lời Công ty về chính sách thuế TNDN.


Do công văn của Công ty nêu vướng mắc theo tình huống giả định ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty A, đối tác thứ ba nên chưa đảm bảo cơ sở chắc chắn về thông tin cung cấp. Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn số 2530 / CT - TTHT ngày 9/5/2013 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng tại các văn bản quy phạm pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;

  • Lãnh đạo Tổng cục (A. Tuấn) (để báo cáo);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.